Zarządzenie Nr 46

Zarządzenie Nr 46/07

Wójta Gminy Rzewnie
  z dnia 19 grudnia 2007 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rzewnie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

                                                     § 1.

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rzewnie, stanowiącym  załącznik do zarządzenia Nr 12/06 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rzewnie, wprowadza się następujące zmiany:    

 

1)      w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) Urząd Stanu Cywilnego i samodzielne stanowisko pracy ds. wydawania dowodów

       osobistych,  spraw obronnych, obsługi rady i jednostek pomocniczych

        –„USC” i „RG”, ”

2)      w § 25 ust.2 :

    a) wyrazy „Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego, samodzielnego stanowiska 

       pracy do spraw wydawania dowodów osobistych, obsługi Rady Gminy i

       jednostek pomocniczych” zastępuje się wyrazami : „ Do zadań Urzędu Stanu

      Cywilnego, samodzielnego stanowiska pracy do spraw wydawania dowodów

      osobistych, spraw obronnych ,obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych”,

 

   b) dodaje się pkt-y  28 – 43 w brzmieniu:

 

”28) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego  

         funkcjonowania gminy a także stosownych programów obronnych,

 29) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na

         potrzeby  obronne,

30) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania   

      wójta gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach   

      gotowości obronnej państwa,

31) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne

       wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,

32) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od   

      obowiązku  pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i

      wojny,

33)opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć

      przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,

34) opracowywanie  rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w   

      zakresie wykonywania zadań obronnych,

35) opracowanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem

     planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek  

     organizacyjnych działających na terenie gminy,

36) przedstawianie szefowi OC Gminy propozycji zadań w zakresie OC dla instytucji,

      podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na

      terenie gminy,

37) przygotowanie analizy stanu zorganizowania i możliwości wykonania zadań

      przez siły obrony cywilnej i przedstawienie Szefowi OC wniosku z oceny oraz

      propozycji przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,

38) opracowywanie i aktualizacja szczegółowych zakresów działania stanowisk  pracy

      oraz planów obsady personalnej, wynikających z regulaminu organizacyjnego

      Urzędu na czas wojny,

39) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie

      szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

40) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,

41) gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów  promujących

      gminę na zewnątrz,

42)  prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archi­wum państwowego,

43) prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu”.

 

 3) w § 25 ust.5 otrzymuje brzmienie:

 

” 5. Do zadań stanowiska pracy ds. społeczno-obywatelskich, wojskowych   i obrony cywilnej należy:

 

1) przygotowanie z przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,

2) udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzenie,

3) prowadzenie czynności wyjaśniająco-poszukiwawczych wobec osób

    o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

4) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego   i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,

5) opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych(doraźnych)  świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,

6)  wykonanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,

7)  przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemów wykrywania i  alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

8) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

9) opracowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,

10) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki OC, zapewnienie odpowiednich warunków jego przechowywania, konserwacji i eksploatacji oraz ewidencji,

11) realizacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił OC do prze­prowadzania

      akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń  środowiska,

12) przygotowanie i przedstawienie szefowi OC propozycji ochrony lokali i  budynków mieszkalnych i gospodarczych, żywności, płodów rolnych i pasz oraz ujęć wody pitnej,

13) organizowanie prac z zakresu przygotowania, adaptacji oraz funkcjonowania               i utrzymania w stanie gotowości technicznej budowli ochronnych na terenie  gminy,

14) określanie sposobów i kolejności zaopatrywania ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

15) nadzór nad przygotowaniem planów zaciemniania i wygaszania oświetlenia               w miejscowościach, zakładach pracy oraz środkach transportowych,

16) planowanie oraz nadzór nad przygotowaniem urządzeń specjalnych do prowadzenia likwidacji skażeń i zakażeń,

17) realizacja przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji,

18) prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechniania  problematyki obrony cywilnej,

19) opracowywanie sprawozdań i wniosków z realizacji zadań OC wg zasad ustalonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

20) nadzór nad ochroną ppoż. własnych jednostek administracyjno-organizacyjnych,

21) w dziedzinie zapobiegania i zwalczania pożarów:

 a) zapewnienie zasobów wody do gaszenia pożarów,

 b) zapewnienie OSP wyposażenia w sprzęt, urządzenia ppoż., odzież specjalną

     i umundurowanie,

           c) nadzór nad wykorzystaniem środków transportowych OSP do akcji ratowniczych

               i ćwiczeń.

22) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie ewidencji ludności,

23) prowadzenie ewidencji ludności,

24) udzielanie informacji adresowych,

25) prowadzenie rejestru wyborców,

      26) współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania  w  zakresie   

            utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie. 

 

3) w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminy Rzewnie stanowiącym załącznik  

    Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego  wyrazy: „Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego    

    i samodzielne stanowisko pracy ds. wydawania dowodów osobistych, obsługi rady

    i jednostek pomocniczych” zastępuje się wyrazami : „Kierownik Urzędu Stanu

   Cywilnego i samodzielne stanowisko pracy ds. wydawania dowodów osobistych,         

   spraw obronnych, obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych”.

                                                       § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

                                                      § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                          

                                                                                                          Wójt

                                                                                                      Wiesław Oborski

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2008-01-07 13:49:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2008-01-07 13:50:12)