zarządzenie 45

                                               Zarządzenie Nr 45/07

                                                Wójta Gminy Rzewnie

                                                z dnia 19 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Rzewnie.

 

 

            Na podstawie art.284 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa

(j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

                                                           § 1.

 

1.Wprowadza się legitymację służbową pracownika Urzędu Gminy Rzewnie dla celów  

    kontroli podatkowej u podatników podatków i opłat lokalnych , której wzór określa    

    załącznik do zarządzenia.

2.Legitymacje służbowe pracownikom wystawia Wójt Gminy Rzewnie.

 

                                                           § 2.

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wystawiającego legitymację.

 

                                                           § 3.

 

1. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku :

1)      zmiany nazwiska,

2)      uszkodzenia lub zniszczenia,

3)      zmiany nazwiska.

2. Legitymacja służbowa może być wykorzystywana tylko przy wykonywaniu czynności 

    kontrolnych.

 

                                                           § 4.

 

Pracownik obowiązany jest niezwłocznie oddać Wójtowi Gminy Rzewnie legitymację służbową do depozytu albo dokonać jej zwrotu w przypadku:

 

1)      otrzymania urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż jeden miesiąc lub urlopu wychowawczego,

2)      zawieszenia w czynnościach służbowych,

3)      nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden miesiąc,

4)      ustania stosunku pracy.

 

§ 5.

 

1.Pracownicy obowiązani są dbać o należyty stan legitymacji służbowych, a także chronić je   

   przed utratą i zniszczeniem.

2.Pracownicy nie mogą odstępować legitymacji służbowych innym osobom oraz przesyłać

    ich listownie (pocztą).

                                                           § 6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                           § 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                               Wójt

                                                                                        Wiesław Oborski

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2008-01-07 13:44:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2008-01-07 13:47:22)