Kierownictwo Urzędu - Skarbnik

Funkcję Skarbnika sprawuje Grażyna Rzewnicka 

Pokój nr 2

Do zadań Skarbnika, jako głównego księgowego budżetu Gminy Rzewnie należy :

 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków zakresie rachunkowości,
 2. przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego oraz kontrola jego realizacji,
 3. opracowywanie budżetu – przygotowanie  wstępnego projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami a także  inicjatywa w sprawie zmian  tej uchwały,
 4. nadzorowanie właściwej realizacji określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków,
 5. opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu gminy,
 6. opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,
 7. dokonywanie na bieżąco ocen i analiz z realizacji budżetu i informowanie Wójta o ich wynikach,
 8. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorowanie jej przestrzegania przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
 9. nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy,
 10. dokonywanie kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,
 11. opracowywanie projektów zarządzeń Wójta w sprawach z zakresu inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej w Urzędzie, zakładowego planu kont i innych w zakresie finansowym,
 12. zapewnienie obsługi finansowo – kasowej,
 13. dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,
 14. zawiadamianie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o konieczności udzielenia kontrasygnaty na pisemne polecenie Wójta,
 15. współpraca z RIO, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Bankami, ZUS i innymi instytucjami,
 16. przygotowywanie materiałów z wykonania budżetu do udzielania absolutorium dla Wójta,
 17. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów,
 18. wykonywanie zadań i obowiązków współdziałania w opracowywaniu budżetu, wynikających z art. 54 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
 19. sprawowanie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa,
 20. udzielanie instruktażu pracownikom referatów i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,
 21. kontrolowanie podległych pracowników w zakresie właściwości rzeczowej Referatu,
 22. współudział w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,
 23. sprawowanie nadzoru i dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, zatwierdzanie ich do wypłaty, podpisywanie polecenia przelewu i czeków,
 24. współpraca z sołectwami w zakresie realizacji budżetu gminy,
 25. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 26. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
Wytworzył:
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-03-24 13:13:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2023-07-04 14:27:20)