ghdfg

 

Zarządzenie Nr 33/07

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 3 września 2007r.w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji.Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

W celu odbioru wykonanej inwestycji pn. ”Wykonanie ogrodzenia Publicznego Gimnazjum w Rzewniu ”, powołuję Komisję w następującym składzie :1) Irena Dąbrowska - Sekretarz Gminy Rzewnie - Przewodniczący

2) Jolanta Chełchowska - Insp.ds organizacyjnych - Członek

3) Małgorzata Ayoush - Dyrektor PG Rzewnie - Członek

4) Jerzy Dąbrowski - Inspektor nadzoru - Członek§ 2.

Odbioru należy dokonać w dniu 14 września 2007r. o godz.12°°.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przedstawienia Wójtowi Gminy protokółu odbioru celem jego zatwierdzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-25 22:10:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-25 22:11:16)