UCHWAŁA Nr XVI/69/2012

                                                                    

UCHWAŁA Nr XVI/69/2012

Rady Gminy Rzewnie

z dnia 29 marca 2012r.

 

w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z

terenu Gminy Rzewnie na lata 2011-2032".

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)                 w związku z art. 14 ust. 6 oraz art. 15 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) uchwala się , co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje się ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzewnie na lata 2011-2032" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       /-/Sławomir Radziszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do uchwały Nr  ……….. Rady Gminy Rzewnie z dnia ……………..r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzewnie na lata 2011-2032”.

 

Przyjęty przez Radę Ministrów „Program  usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” nałożył szereg obowiązków na organy administracji publicznej w tym również na gminy. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest jego utylizacja jest ważnym elementem całego systemu gospodarki odpadami, a także integralną częścią planów gmin, powiatów i województw.

Dla realizacji tego celu został opracowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzewnie na lata 2011-2032”.

Dokument ten ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej chwały jest zasadne

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Juchimowicz
(2012-04-12 12:58:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Juchimowicz
(2012-04-12 12:59:22)