GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW

 

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

 

 

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj do dnia 29 września 2011 r. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do Urzędu Gminy Rzewnie.

 

Do wniosku dołącza się:

 

1.      Pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa;

2.      Kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy, (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat);

3.      Kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania;

4.      Kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli  (załącza się wyłącznie  w przypadku, gdy taki stosunek istnieje).

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy Rzewnie pokój nr 9 tel. (29) 7613484 w godzinach od 800 do 1600.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki, Wójt Gminy  lub upoważniony pracownik  Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu, termin wyznacza Wójt Gminy  lub upoważniony pracownik tutejszego Urzędu.

 

             Wójt Gminy           

      (-) Wiesław Oborski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Juchimowicz
(2011-09-17 20:12:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Juchimowicz
(2011-09-17 20:19:46)