Zarządzenie Nr 25/10

Zarządzenie Nr 25/10

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 26 października 2010r.

 

w sprawie powołania komisji do odbioru robót.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

 ( Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.) zarządza się , co następuje :

§ 1.

W celu odbioru wykonanych robót „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości  Małki”  powołuję Komisję w następującym składzie :

 

1) Józef Pielach         -  Insp.ds planowania przestrzennego    - Przewodniczący

2) Sławomir Mróz      - Przewodniczący RG Rzewnie               - Członek

3) Marek Skrzecz       -   Podinsp.ds inwestycji gminnych        -  Członek

4) Bożena Przybylska -  Insp.ds ochrony środowiska               -  Członek

 

§ 2.

Odbioru należy dokonać w dniu 29 października 2010r.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przedstawienia Wójtowi Gminy protokółu odbioru celem jego zatwierdzenia.

                                                                       § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

                                                                       § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Wójt

                                                                                  (-) Wiesław Oborski

 

                                                                                             

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-11-09 11:21:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-11-09 11:22:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki