Zarządzenie Nr 24/10

Zarządzenie Nr 24/10

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 21 października 2010r.

 

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru robót .

 

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r  Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 

W celu odbioru wykonanych robót  „Przebudowa drogi gminnej Bindużka - Nowy Sielc    w km 5+600,00 – 7+200,00, powołuję Komisję w następującym składzie :

 

1) Józef Pielach             – Insp. ds planowania przestrzennego    - Przewodniczący

2) Sławomir Mróz           - Przewodniczący RG Rzewnie                     - Członek

3) Marek Skrzecz           - Podinspektor ds inwestycji gminnych    -  Członek

4) Marek Oborski           - Radny RG Rzewnie                                  -  Członek

5) Andrzej Skrzecz          -  Radny RG Rzewnie                                 - Członek

 

przy udziale Inspektora Nadzoru – Leszka Chmielewskiego

                              

  § 2.

Odbioru należy dokonać w dniu 25.10.2010r. o godz.13°°.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przedstawienia Wójtowi Gminy protokółu odbioru celem jego zatwierdzenia.

                                                                       § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

                                                                       § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                 Wiesław Oborski                                            

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-10-22 21:28:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-10-22 21:29:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki