w sprawie powołania komisji do odbioru robót

Zarządzenie Nr 23/10

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 8 października 2010r.

 

w sprawie powołania komisji do odbioru robót.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U z 2001 r. Nr 142,po.1591 z późn.zm.) zarządza się , co następuje:

 

§ 1.

W celu odbioru wykonanych robót „Naprawa i kolorystyka elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzewniu powołuję Komisję w następującym składzie :

 

1) Józef Pielach - Insp.ds planowania przestrzennego - Przewodniczący

2) Marek Skrzecz - Podinsp.ds inwestycji gminnych -  Członek

3) Sławomir Mróz - Przewodn. Rady Gminy Rzewnie -  Członek

4) Irena Dąbrowska- Sekretarz Gminy Rzewnie  -  Członek

5) Anna Szubińska - Dyrektor PSP Rzewnie   -  Członek

§ 2.

Odbioru należy dokonać w dniu 18 października 2010r. o godz.12°°.

                                                                        § 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przedstawienia Wójtowi Gminy protokółu odbioru celem jego zatwierdzenia

                                                                       § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

                                                                       § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                           Wójt

                                                                (-) Wiesław Oborski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-10-12 14:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-10-12 14:43:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki