Zarządzenie Nr 21/2010

Zarządzenie  Nr  21/2010

 

                                                             Wójta Gminy Rzewnie

 

                                                            z dnia 31 sierpnia 2010r.

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

            Na podstawie art.19, 20 i 21  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( j.t.Dz.U.z  2010r. Nr 113, poz.759) zarządza się, co następuje :

                                  

 

                                                           § 1.

 

Powołuje się Komisję przetargową do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa drogi gminnej Bindużka - Nowy Sielc w km 5+600,00 – 7+200,00,  w następującym składzie:

 

1) Pielach Józef                      -   Przewodniczący Komisji

2) Skrzecz Marek                   -   Sekretarz

3) Bożena Zabielska               -   Członek

4) Grażyna Rzewnicka          -   Członek

5) Małgorzata Sitarska           -   Członek

 

                                                                       § 2.

 

Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

                                                                       § 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                                       § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                              (-) Wiesław Oborski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

       Załącznik

                                                                                                        do Zarządzenia Nr 21/2010

                                                                                                             Wójta Gminy Rzewnie

                                                                                                            z dnia 31 sierpnia  2010r.

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert              i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

§1.

 

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień  

    publicznych (j.t.Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759) zwanej dalej „ustawą”, przepisy aktów

    wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Pracami komisji kieruje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Sekretarz

    Komisji.

4. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią oświadczeń lub dokumentów złożonych

    przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

    składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art.

    17 ustawy.

 

 

§2.

 

Do zadań Komisji należy:

 

1.Dokonanie oceny, czy oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.Publiczne otwarcie ofert i sporządzenie odpowiedniego protokołu.

3.Sprawdzenie kompletności ofert.

4.Poprawienie omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonych ofertach zgodnie z art.87

   ustawy.

5.Komisja przedstawienie kierownikowi zamawiającego wniosku o wykluczenie

    wykonawcy  na podstawie art.24, o odrzucenie ofert na podstawie art. 89,                     

    o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień

    publicznych.

6.Dokonanie oceny ofert i przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji

   wyboru najkorzystniejszej ofert, wniosków o wykluczenie wykonawcy z ubiegana się      

   o zamówienie publiczne, wniosków o odrzucenie ofert.

7.Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji z wykorzystaniem druków wprowadzonych

   Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r w sprawie

   protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188 , poz.

   1154).

8.Przedstawienie kierownikowi zamawiającego propozycji wyboru następnej

   najkorzystniejszej, spośród złożonych ważnych ofert, w przypadku stwierdzenia,           

         że  wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy.

9.Przygotowanie rozstrzygnięcia ewentualnych protestów, wniesionych w związku            

   z  czynnościami podjętymi przez Komisję w prowadzonym postępowaniu.

 

 

 

 

 

§3.

           

Otwarcie ofert

 

1. Komisja dokonuje publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w niniejszym

    zarządzeniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Przewodniczący Komisji przedstawia zebranym:

1)      skład Komisji Przetargowej,

2)      nazwy wykonawców, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie,

3)      oferty, okazując iż złożone one zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy przed otwarciem ofert.

3. Po otwarciu każdej oferty, Przewodniczący odczytuje:

4)      nazwę i adres oferenta,

5)      cenę ofert,

6)      termin wykonania zamówienia,

7)      okres gwarancji,

8)      warunki płatności.

4. Odczytane dane odnotowane zostaną w Protokole postępowania.

5. Po otwarciu ofert, Przewodniczący Komisji ogłosi zakończenie części jawnej

    posiedzenia.

6. Po otwarciu ofert, Przewodniczący zbiera oświadczenia członków Komisji                       

  (druk ZP-11) i dołącza je do Protokołu postępowania. W przypadku wystąpienia

  okoliczności skutkujących wyłączeniem członka Komisji, fakt ten Przewodniczący

  Komisji zgłosi Kierownikowi zamawiającego.

 

§ 4.

 

Ocena złożonych ofert

 

1. W trakcie oceny złożonych ofert Komisja określa, czy wszystkie oferty:

 

1)      odpowiadają warunkom i zasadom określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i SIWZ,

2)      nie zawierają błędów pisarskich i omyłek rachunkowych, a w przypadku ich stwierdzenia poprawia je i fakt ten odnotuje w Protokole postępowania.

 

2. Komisja powiadamia wykonawców o poprawieniu omyłek rachunkowych.

3.       Komisja dokonuje oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i odnotowuje w protokole postępowania – informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4.   Członkowie Komisji w oparciu o kryteria oceny i ich znaczenie, dokonują oceny   

      złożonych ofert i wyniki zamieszczają na załączniku - karta indywidualnej oceny

      oferty.

5. Wykorzystując wyniki oceny ofert, Komisja sporządza streszczenie i porównanie ofert.

 

                                                                 § 5.

 

W przypadku wniesienia protestu, Komisja powiadamia wykonawców o wniesionym proteście podając zarzuty, ich uzasadnienie faktyczne i prawne oraz treść protokółu.

                                                                                                                                                                                                                                § 6.

 

W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, zamawiający na wniosek Komisji zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu i poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty o zawieszeniu biegu terminu.

                                                           

                                                            § 7.

 

W przypadku udziału w pracach Komisji rzeczoznawców lub biegłych, Komisja odnotowuje ich nazwiska w protokóle postępowania.

 

                                                            § 8.

O wyborze oferty Komisja niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się       o zamówienie.

 

                                                            § 9.

 

Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

        

                                                            § 10.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym  Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113 , poz.759)

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                                               

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-09-08 12:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-09-08 12:51:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki