ZARZĄDZENIE Nr 11/10

ZARZĄDZENIE   Nr 11/10

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 12 lipca 2010r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się         o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

 

            Na podstawie art.9g ust.2 w związku z art.91d pkt 2 ustawy z dnia

26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (j.t.Dz.U.z 2006r Nr 97,poz.674) zarządza się, co następuje :

                                                                       § 1.

 

Do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Anny Moniki Gutowskiej-  nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Rzewniu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje się Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją”,   w następującym składzie :

 

 

1. Irena Dąbrowska                                        -  Przewodniczący

    Przedstawiciel organu prowadzącego

 

2.Małgorzata Ayoush                                     - Członek

    Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rzewniu

 

3. Bożena Kneć                                   - Członek

   Przedstawiciel Kuratorium Oświaty

 

     4. Rzeczkowska Dorota                                 - Członek

    Ekspert z listy ekspertów MEN

 

5. Kruszewska Jolanta                                  - Członek

    Ekspert z listy ekspertów MEN

 

                                                                       § 2.

 

Tryb pracy Komisji reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu

z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 260, poz.2593 z późn.zm.).

 

                                                                       § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Wójt

                                                                                  (-) Wiesław Oborski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-07-21 12:31:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-07-21 12:32:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki