ZARZĄDZENIE Nr 10/2010

 

ZARZĄDZENIE  Nr 10/2010

 

Wójta Gminy Rzewnie

 

z dnia  25 czerwca 2010r.

 

 

w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rzewnie.

 

 

 

Na podstawie art.33 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym   (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)   zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rzewnie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 22/09 Wójta Gminy Rzewnie  z dnia  12 czerwca 2009r , w  § 22

pkt 22 otrzymuje brzmienie:

 

„22) wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej określonych

szczególnie w art.44 ustawy o finansach publicznych.”

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Wójt

                                                                                   (-) Wiesław Oborski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-07-21 12:30:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-07-21 12:30:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki