Zarządzenie Nr 2/2010

Zarządzenie  Nr 2/2010

 

                                                           Wójta Gminy Rzewnie

 

                                                           z dnia 30 marca 2010r.

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

            Na podstawie art.19, 20 i 21  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z  2007r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) zarządza się, co następuje :

                                  

 

                                                           § 1.

 

Powołuje się Komisję przetargową do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Rekultywację gminnego składowiska odpadów  w miejscowości Małki ,  w następującym składzie :

 

1) Pielach Józef                     -   Przewodniczący Komisji

2) Skrzecz Marek                   -   Sekretarz

3) Przybylska Bożena            -  Członek

4) Mróz Sławomir                   -  Członek

5) Zabielska Bożena              -   Członek

 

 

                                                                       § 2.

 

Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

                                                                       § 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                                       § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          (-) Wiesław Oborski

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2010-03-30 12:21:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2010-03-30 12:22:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki