URZĘDU GMINY RZEWNIE

 

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Rzewnie Nr 22/09

z dnia 12 czerwca 2009r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

              URZĘDU GMINY RZEWNIE

 

 

      R O Z D Z I A Ł   I

 

                                        Postanowienia ogólne

 

                                                      § 1.

 

1.Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Rzewnie , zwany dalej

   „Regulaminem”, określa :

 

1)          zakres działania i zadania Urzędu Gminy Rzewnie , zwanego dalej „Urzędem”,

2)          organizację Urzędu,

3)          zasady funkcjonowania Urzędu,

4)          zakres działania kierownictwa Urzędu, referatu i stanowisk  pracy w Urzędzie. 

 

                                   § 2.

 

          1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

       

1)     Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rzewnie,

2)     Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Rzewnie ,

3)     Wójcie, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego – należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Rzewnie, Sekretarza Gminy Rzewnie, Skarbnika Gminy Rzewnie oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzewniu,

4)     Referacie- należy przez to rozumieć Referat Finansowy Urzędu Gminy.

 

§ 3.

 

Urząd działa na podstawie :

 

1)     ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001r.  Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) ,

2)     ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 233,poz.1458),

3)     ustawy z dnia 28 czerwca 1974r.-Kodeks pracy (j.t.Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn.)

4)     ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106,poz.668 z późn.zm.)

5)     ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego     ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)

6)     Statutu Gminy Rzewnie ,

7)     niniejszego regulaminu.

 

 

 

§ 4.

 

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

2. Wójt jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników.

3. Siedzibą Urzędu jest wieś Rzewnie.

 

                                                        § 5.

 

1.Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 8 00 do 16 00.

2.Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele , święta  oraz dni dodatkowo wolne od pracy.

 

 

R O Z D Z I A Ł   II

 

Zakres działania i zadania Urzędu

 

                                                        § 6.

 

1. Urząd stanowi aparat wykonawczy i pomocniczy Wójta.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego 

   wykonywania spoczywających na Gminie :

1)     zadań własnych ,

2)     zadań zleconych,

3)     zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

4)     zadań z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,

5)     zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego.

 

 

§ 7.

 

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu   

    zadań i kompetencji.

2.W szczególności do zadań Urzędu należy:

1)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i innych aktów   z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy Gminy,

2)     wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,

3)     zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

4)     przygotowywanie uchwalania i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,

5)     realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,

6)     zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania Sesji Rady     i posiedzeń jej Komisji .

7)     zapewnienie jawności działania organów gminnych obejmującej w szczególności prawo mieszkańców do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji na także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w tym protokółów z sesji    i komisji Rady, zarządzeń Wójta.

8)     prowadzenie zbioru przepisów gminnych  dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

9)     wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

     a)przyjmowanie, rozdział,  przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b)    prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)    przechowywanie akt,

d)    przekazywanie akt do archiwum.

10) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa,

11)  zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych  w Urzędzie.

 

 

                                               R O Z D Z I A Ł   III

 

                                               Organizacja Urzędu

 

                                                        § 8.

 

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2.Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą   odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.

 

                                                      

§ 9.

 

Wójta w czasie jego nieobecności w Urzędzie zastępuje Sekretarz.

 

                                                      § 10.

 

W skład Urzędu wchodzi jeden referat i samodzielne stanowiska pracy :

 

1)     Referat Finansowy  - „Fn” :

a)     Skarbnik Gminy  - „Fn.I”

b)     Zastępca Skarbnika Gminy,

c)     stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i księgowości jednostek budżetowych – „Fn.II”,

d)     stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych – „Fn.III”,

e)     stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej-kasjer – „Fn.IV”,

f)       stanowisko pracy ds. podatków lokalnych i opłat – „Fn.V”,

g)     stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i działalności gospodarczej – „Fn.VI”,

2)     Urząd Stanu Cywilnego Cywilnego i samodzielne stanowisko pracy ds. wydawania dowodów osobistych, obsługi rady gminy i jednostek pomocniczych – „USC” i „RG”,

3)     stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, budownictwa, gospodarki gruntami oraz zamówień publicznych – „PPBiG”,

4)     stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych – „OK.”,

5)     stanowisko pracy ds. społeczno-obywatelskich, wojskowych i obrony cywilnej – „SOiOC”,

6)     stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska – „AGR”,

7)     stanowisko pracy ds. inwestycji gminnych-„ING”

8)     obsługa Urzędu – sprzątaczka.

 

§ 11.

 

Na czele Referatu stoi Kierownik będący jednocześnie Skarbnikiem Gminy.

 

                                                        §  12.

 

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do regulaminu.

 

                                                                                                               R O Z D Z I A Ł IV

                                                                                         Zasady funkcjonowania Urzędu

 

§  13.

 

Urząd działa w oparciu o następujące zasady :

 

1)     praworządności,

2)     służebności wobec społeczności lokalnej,

3)     racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4)     jednoosobowego kierownictwa,

5)     kontroli wewnętrznej,

6)     podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, referat i samodzielne stanowiska pracy,

7)     wzajemnego współdziałania.

 

 § 14.

 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich  obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

                                                         

                                                           § 15.

 

1.      Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób  racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu

     mieniem gminnym.

2.      Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.

 

                                                                                              §  16.

 

 1.Kierownik Referatu odpowiada za wywiązywanie się Referatu oraz podległych mu pracowników z zadań przypisanych Statutem Gminy, Regulaminem  

    Organizacyjnym , Regulaminem Pracy oraz innymi aktami prawnymi.

2. Kierownik Referatu zapewnia sprawne funkcjonowanie Referatu poprzez  planowanie i podział pracy oraz bieżący nadzór nad podporządkowanymi

    pracownikami, ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa załatwianie spraw należących do właściwości Referatu.

3. Kierownik Referatu jest bezpośrednim przełożonym podległych mu pracowników oraz sprawuje nad nimi nadzór, dokonuje okresowych ocen kwalifikacyjnych

    podległych pracowników samorządowych na stanowisku urzędniczym.

4. Kierownik Referatu ustala szczegółowe zakresy czynności , uprawnień  i odpowiedzialności dla pracowników Referatu oraz współdziała w przeprowadzaniu        

   służby przygotowawczej pracowników.

 

                                                  

                                                                                              § 17.

 

1.W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie  prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez Referat i samodzielne stanowiska

   pracy.

2.Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej i zewnętrznej określa regulamin pracy.

 

 

                                                                                                  § 18.

 

1.Referat i samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.Referat i samodzielne stanowiska pracy są zobowiązane do współdziałania w zakresie wymiany informacji i wzajemnej konsultacji.

 

 

 

R O Z D Z I A Ł   V

 

Zakresy zadań Wójta , Sekretarza i Skarbnika

 

§ 19.

 

 1. Do zakresu zadań Wójta jako Kierownika Urzędu należy:

 

1) reprezentowanie urzędu na zewnątrz ,

2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

3) wykonanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

4) zapewnienie przestrzegania prawa pracy przez referat i samodzielne

    stanowiska pracy,

5) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy  w szczególności dotyczącymi podziału zadań ,

6) udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpretacje radnych ,

7) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

8) upoważnienie pracowników Urzędu do wydania w jego imieniu decyzjiadministracyjnych w  indywidualnych sprawach z zakresu administracji

    publicznej ,

9) określanie form i metod pracy w urzędzie,

10) wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń,

11) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej  kompetencji,         

12) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy  prawa  i Regulamin oraz uchwały Rady,

13) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem i usuwaniem skutków   zagrożeń na terenie gminy,

14) podejmowanie działań nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,

15) administrowanie danymi osobowymi w Urzędzie,

16) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego,

17) powoływanie pełnomocnika informacji niejawnych,

18) wyznaczanie administratora bezpieczeństwa informacji.

 

§ 20.

 

Do wyłącznej kompetencji Wójta należą sprawy obronności kraju i obrony cywilnej.

 

§ 21.

 

1.Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzęd a w szczególności :

   1) opracowywanie projektu Statutu Gminy , Regulaminu Organizacyjnego oraz projektów ewentualnych zmian tych aktów ,

   2) opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy ,

   3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych  z doskonaleniem kadr,

4) przekładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawniania prac Urzędu,

5) nadzór nad opracowywaniem uchwał Rady,

6) koordynacja spraw działalności referatu i stanowisk pracy Urzędu oraz  organizowanie ich współpracy ,

7) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad zawartych w regulaminie i jednolitym rzeczowym wykazie akt,

8) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, przepływem informacji między  poszczególnymi stanowiskami pracy ,

9) koordynacje spraw związanych z wyborami i spisami ,

10) ustne przyjmowanie ostatniej woli spadkodawcy,

11) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

12) przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji,

13) aktywny i koncepcyjny udział w procesie wdrażania informatyki i jej rozwoju,

14) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,

15) nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,

16) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta niezastrzeżonych dla Rady,

17) planowanie kosztów utrzymania Urzędu,

18) nadzór na przeprowadzeniem służby przygotowawczej ,

19) nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

20) pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

 

§ 22.

 

Do zadań Skarbnika należy :

 

  1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków zakresie  rachunkowości,

  2) kierowanie pracą Referatu,

  3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

  4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych ,

  5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

  6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

  7) opracowywanie zakresów czynności pracowników Referatu,

  8) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań  wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,

 9) sprawowanie ochrony nad mieniem gminnym,

   10) dokonywanie analiz budżetu i na bieżąco informowanie Wójta o jego realizacji,

   11) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,

   12) realizowanie ustaw o dochodach i finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych, o opłacie skarbowej i o rachunkowości,

  13) przeprowadzanie kontroli w Referacie i jednostkach organizacyjnych pod względem  finansowym,

   14) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

   15) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów  dotyczących operacji gospodarczych i finansowych poprzez złożenia 

      podpisu na dokumentach dotyczących tych operacji,

   16) przygotowywanie i prowadzenie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii   Europejskiej,    

   17) przygotowywanie sprawozdań i informacji z realizacji projektów finansowanych ze  środków Unii Europejskiej,

   18) inicjowanie działań o pozyskanie środków  z Unii Europejskiej oraz przygotowywanie dokumentów merytorycznych i informacji  niezbędnych do  opracowania wniosków,

   19) monitorowanie pozyskiwania środków unijnych i realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

   20) systematyczne zbieranie i analizowanie ilościowych i jakościowych  informacji (wskaźników) na temat wdrażania poszczególnych projektów,

      które uzyskały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,

   21) kontrola w zakresie wykorzystania otrzymanych dotacji oraz pobierania i   odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  

      rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

    22) wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej określonych szczególnie w art.35 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 23.

 

Do zadań Zastępcy Skarbnika Gminy należy:

 

1) zastępowanie i wykonywanie zadań  Skarbnika Gminy podczas jego nieobecności.

 

  R O Z D Z I A Ł  VI

 

Podział zadań pomiędzy referatem i samodzielnymi stanowiskami pracy

 

§ 24.

 

Do wspólnych zadań Referatu i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby organów Gminy, a w szczególności :

1)     prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ,

2)     pomoc Radzie , właściwym rzeczowo Komisjom Rady i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonaniu ich zadań ,

3)     współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy ,

4)     przygotowywanie sprawozdań , ocen , analiz i bieżących informacji o realizacji zadań, w tym informacji o realizacji uchwał Rady ( w zakresie swoich właściwości),

5)     przygotowywanie według właściwości projektów aktów stanowionych przez organy Gminy oraz okresowych ocen, analiz, informacji i  sprawozdań dla potrzeb Rady,

6)     przechowywanie akt oraz archiwizacja akt spraw ostatecznie załatwionych       i przekazywanie ich do archiwum zakładowego,

7)     stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt  i instrukcji kancelaryjnej,

8)     stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt ,

9)     prowadzenie rejestrów wniosków i podań  ,

10)  wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez kierownictwo Urzędu,

11)  podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie ochrony  informacji  niejawnych oraz ochrony mienia Urzędu ,

12)  przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie spraw, które dotyczą poszczególnych samodzielnych stanowisk pracy,

13) zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych w urzędzie,

14) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji i radnych oraz interpelacje radnych ,

15) realizacja zadań w zakresie obronności Państwa w czasie pokoju ,

16) przestrzeganie zadań ochrony przeciwpożarowej i współdziałanie w tym   zakresie z Zarządem Gminnym OSP,

17) udział w pracach na rzecz wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, do organów samorządu terytorialnego i organów

      jednostek  pomocniczych Gminy oraz przewidzianych przepisami prawa referendów i spisów ,

18) współdziałanie z samodzielnym stanowiskiem pracy ds. społeczno- obywatelskich , wojskowych , obronnych i obrony cywilnej w realizacji zadań

    obronnych  i obrony cywilnej należących  do Wójta zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz

    w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń w czasie pokoju ,

19) prowadzenie spraw zgodnie z ustawą –Prawo zamówień  publicznych,

20) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz poprawy  efektywności wykorzystania środków budżetowych  i pozabudżetowych oraz

      pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych,

21) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,

22) współpraca w zakresie tworzenia strategii lokalnej, programów  regionalnych oraz programów rozwoju gminy,

23) promowanie rozwiązań usprawniających organizację, metody i formy pracy  Urzędu,

24) realizacja zadań wynikających z zapisów w ustawach szczegółowych  i przepisach wykonawczych do tych ustaw,

25) przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej informacji z zakresu działania swojej komórki organizacyjnej oraz nadzorowanie prawidłowości i zgodności

      zamieszczanych w BIP treści wraz z jej aktualizacją,

26) współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej  i przygotowywania dokumentów i informacji niezbędnych do opracowywania

     wniosków ,

27) współdziałanie z gminnym zespołem reagowania Gminy Rzewnie w realizacji zadań w celu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi

      oraz środowiska, z zakresu obrony cywilnej oraz opracowywania planu obrony  cywilnej, planu reagowania kryzysowego, planu operacyjnego ochrony

      przeciwpowodziowej oraz procedur postępowania i zasad współdziałania   w sytuacjach kryzysowych.

    

§ 25.

 

 1. Do zadań Referatu  Finansowego należy :

 

 1) opracowywanie projektu budżetu, przekładanie do zatwierdzenia i nadzór nad jego prawidłowa realizacją,

 2) przesyłanie projektu budżetu  gminy do wiadomości właściwej Regionalnej Izbie  Obrachunkowej ,

3) ustalenie projektu szczegółowego podziału dochodów i wydatków  budżetowych i innych funduszy ,

4) analiz planów finansowych podległych jednostek budżetowych celem zatwierdzenia ich przez Radę ,

5) realizacja zadań w zakresie wykonania dochodów budżetowych,

6) realizacja zadań w zakresie wykonania wydatków budżetowych,

7) prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszów oraz rezerw specjalnego  przeznaczenia w zakresie obrotów kasowych rozrachunków dochodów,

    wydatków i kosztów ,

8) współdecydowanie , poprzez udzielenie kontrasygnaty , o czynnościach  prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

9) zawiadomienie Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej o konieczności udzielenia kontrasygnaty na pisemne polecenie Wójta,

10) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami , polegającymi zwłaszcza na zorganizowaniu sporządzania,

   przyjmowania , obiegu , archiwizowania  i kontroli dokumentów w sposób zapewniający :

    - właściwy przebieg operacji gospodarczych,

    - ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

    - sporządzenie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań    

      oraz sprawozdawczości finansowej ,

11) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi zwłaszcza na :

 a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonania  budżetu, gospodarki środkami 

     pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki ,

 b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych  przez jednostkę,

      c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych ochrony wartości pieniężnych ,

     d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń  spornych oraz spłaty zobowiązań ,

12) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,

13) księgowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy użytkowania,trwałego zarządu oraz dzierżaw i najmu lokali mieszkalnych,

14) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

      a) wstępnej ,bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków ,

       b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów  finansowych jednostek oraz ich zmian ,

       c) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań,

       d) dokonywanie kontroli finansowej dokumentacji związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych,

15) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości , a w

      szczególności : zakładowego planu kont , obiegu dokumentów , zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji ,

16) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,

17) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu  i ich analiz ,

18) prowadzenie ewidencji poboru i zwrotu opłaty skarbowej,

19) obsługa finansowo-księgowa i kasowa Urzędu i jego pracowników oraz  Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkół i  Przedszkola,

20) prowadzenie ewidencji i rozliczeń spraw inwestycyjnych,

21) ewidencja i rozliczanie  środków trwałych, materiałów i wyposażenia,

22) rachuba płac pracowników Urzędu , Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół i Przedszkola , prowadzenie ewidencji

      z zakresu  ubezpieczeń społecznych,

23) wymiar i pobór podatku rolnego , podatków i opłat lokalnych oraz zapewnienie informacji w zakresie zmian w przepisach podatkowych oraz

      badanie, czy zeznanie podatnika zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym ,

24) prowadzenie rachunkowości zobowiązania pieniężnego oraz podatków  i opłat lokalnych w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów(przerachowań),

25) kontrola spłaty należności od rolników i terminowe wszczynanie  postępowania  

      zmierzającego do przymusowego ściągnięcia należności,

26) przeprowadzenie kontroli rachunkowości inkasentów,

27) rozliczanie wpływów między poszczególnych wierzycieli ,

28) obsługa finansowo – księgowa sołectw, kompletowanie dokumentów oraz prowadzenie ewidencji księgowej ,

29) współdziałanie z urzędami skarbowymi w zakresie realizacji egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych,

30) zakładanie i prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,

31) załatwianie odwołań i podani o ulgi , obniżki i umorzenia  z tytułu zobowiązań  pieniężnych , podatków i opłat lokalnych oraz funduszy,

32) przygotowywanie danych do ustalenia stawek procentowych wynagradzania  inkasentów dla poszczególnych wsi ,

33) ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

34) wnioskowanie godzin otwierania zamykania placówek handlowych  i zakładów  usługowych dla ludności,

35) rozprowadzanie druków ścisłego zarachowania,

36) prowadzenie ewidencji poboru i zwrotu opłaty skarbowej,

37) rozliczenia z Urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jego ewidencjonowanie i rozliczanie oraz wystawianie PIT,

38) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności  ze stanem faktycznym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych

      organowi podatkowemu,

39) prowadzenie dokumentacji związanej z ustalaniem stawek  i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od środków transportowych,

40) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej oraz realizacja wniosków  o pożyczki na cele mieszkaniowe i zapomogi,

41) prowadzenie ewidencji umów i porozumień Wójta,   

42) okresowa analiza stanu bhp i zgłaszanie wniosków dotyczących  poprawy stanu  bhp,

43) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska

      pracy,

44) udział w postępowaniach powypadkowych,

45) współdziałanie z inspekcją pracy,

46) udział w pracy zakładowej komisji bhp,

47) prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem lokali  mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie  potrzeby czasowego

      zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

48) organizowanie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,

49) wnioskowanie stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne,

50) przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprzedażą mieszkań z zasobów  gminy,

51) prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem budynków gminnych.

52) prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących zwrotu  podatku akcyzowego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego

      zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

53) wykonywanie zadań z zakresu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

    2. Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego samodzielnego stanowiska pracy do spraw wydania dowodów osobistych , obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych  należy:

 

1) prowadzenie zadań wynikających z ustaw : Prawo o aktach stanu cywilnego,   Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Konkordatu zawartego między Stolicą

    Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, a w szczególności przyjmowanie  oświadczeń o :

a) wstąpieniu w związek małżeński ,

b) braku okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa ,

c) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone                 

    z małżeństwa,

d) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed

    zawarciem małżeństwa,

e) uznaniu dziecka,

f) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.

2) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów,

3) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

4) prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,

5) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka lub zgonie,

6) aktualizacja ksiąg stanu cywilnego,

7) wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego,

8) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

9) sporządzanie sprawozdań statystycznych,

10) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

11) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

12) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

13) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady,jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady organów  gminy,

14) przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy,

15) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz  poszczególnych radnych,

16) przygotowywanie projektów planów pracy Rady i jej komisji,

17) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,

   18) protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań,

   19) prowadzenie rejestru uchwał Rady i Komisji,

   20) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez  radnych,

   21) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających  do Rady,

   22) organizowanie szkoleń radnych i członków Komisji Rady,

   23) zapewnienie Radzie niezbędnej pomocy merytorycznej i prawnej związanej z  nadzorem nad jednostkami pomocniczymi,

  24) obsługa techniczno-organizacyjna konsultacji i zebrań z  mieszkańcami oraz  referendów,

  25) przekazywanie propozycji przekazania niektórych spraw z zakresu działania Rady do właściwości jednostek pomocniczych,

  26) współpraca z sołectwami,

  27) przekazywanie do realizacji uchwał i postanowień rady na poszczególne  stanowiska pracy odpowiedzialne za ich realizację,

28) załatwianie formalności związanych z nadawaniem odznaczeń oraz współudział w organizowaniu uroczystości ich wręczania,

29) obsługa techniczna Zarządu Gminnego OSP,

30) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

31) realizacja zadań wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych,

32) wykonywanie zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych,

33) prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu.

 

   3. Do zadań stanowiska pracy ds. planowania przestrzennego, budownictwa,  gospodarki gruntami oraz zamówień publicznych należy:

 

     1) przygotowywanie zezwoleń na zalesienia gruntów rolnych, nieleśnych i nieużytków,

     2) prowadzenie spraw z zakresu gminnej gospodarki gruntami , w tym rolnymi i  leśnymi,

     3) wnioskowanie ustalenia cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia w porozumieniu z właściwymi jednostkami,

     4)  prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej ze spłatami kwot za zakup lub wydzierżawienie gruntów,

     5)  przygotowanie do sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę, najem , użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy osobom fizycznym i prawnym,

     6) ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji,   

     7) prowadzenie czynności do zawierania umów notarialnych w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,

     8) sporządzanie zbiorczego zestawienia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,trwałego zarządu i dzierżawy,

     9) przygotowywanie niezbędnych materiałów do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

    10)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian,

    11)  udzielanie wskazań dla inwestycji o znaczeniu lokalnym,

    12) przygotowywanie projektów decyzji związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i tworzeniem zasobów gruntów na cele  budowlane,

     13) prowadzenie dokumentacji związanej z wyposażeniem gruntów w urządzenia komunalne,

     14) koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektu planu oraz wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego,

     15)ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporzą­dzania lub zmiany planu zagospodarowani przestrzennego,

    16) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospo­darowania przestrzennego,

    17) udostępnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do  publicznego wglądu, wydawania wypisów i wyrysów z planów,

    18) przekazywanie Wojewodzie i Staroście kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania gminy,

     19)prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynika­jącymi  z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

     20) ustalanie na rzecz gminy jednorazowych opłat od właścicieli zbywanych nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości z związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

    21) prowadzenie spraw związanych z lokalizacją inwestycji,

    22)) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu,

    23) prowadzenie zbioru pozwoleń na budowę wydawanych przez Starostę Makowskiego,

    24) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności,

    25) przygotowywanie dokumentacji w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,

    26) wydawanie postanowień w sprawie opiniowania projektów podziału nieruchomości,

    27) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

    28) prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,

    29) organizowanie postępowań w sprawie zamówień publicznych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją ustawy-Prawo zamówień publicznych,

    30)prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem mieszkańcom gminy dostaw wody i energii elektrycznej,

     31) prowadzenie spraw z zakresu drogownictwa, w tym:

      a) ewidencji dróg,

         b) zaliczaniem dróg do kategorii dróg gminnych,

      32) prowadzenie spraw z zakresu geologii,

      33)koordynacja robót prowadzonych przez różne podmioty w pasie drogowym w zakresie budowy infrastruktury technicznej ,

      34) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,

      35)prowadzenie spraw związanych  z konserwacją i naprawą bieżącą urządzeń c.o. Urzędu.

 

 

      4. Do zadań stanowiska pracy ds. organizacyjnych i kadrowych należy:

 

1)  prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej do Urzędu,

2)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających  do Urzędu,

3)  przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,

4)  prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

5)  przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski, oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem i Sekretarzem,

6)  nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

7)  prowadzenie rejestru zarządzeń i innych postanowień Wójta ,

8)  prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów gminnych i innych przewidzianych  prawem,

8)  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników oraz kierowników gminnych jednostek

     organizacyjnych,

9)  organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,

10) organizacja i koordynacja przyjęć interesantów przez kierownictwo Urzędu,

11)zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,

12) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

13) ewidencja czasu pracy pracowników,

14) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

15) prowadzenie spraw z zakresu nadawania odznaczeń i wyróżnień pracowników,

15) załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy nowozatrudnionych pracowników oraz osób odbywających praktyki i staże,

15) prowadzenie dokumentacji związanej z zakładaniem, przekształca­niem i  likwidowaniem jednostek oświatowych,

16) kształtowanie sieci przedszkoli i szkół podstawowych,

17) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola,

18) prowadzenie dokumentacji związanej z powierzaniem stanowisk kierowniczych w jednostkach oświatowych, ocenianiem dyrektorów gminnych jednostek

     oświatowych,

19) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,

20) udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,

21) przyjmowanie obwieszczeń,

22) prowadzenie spraw związanych z z tworzeniem i likwidacją placówek  upowszechniania kultury,

23) prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną Urzędu.

 

   

5. Do zadań stanowiska pracy ds. społeczno-obywatelskich, wojskowych, obronnych i obrony cywilnej należy:

    

1) przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej,

2) udział w przygotowywaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

3) prowadzenie czynności wyjaśniająco-poszukiwawczych wobec osób  o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

4) analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania  

    wyjaśniającego   i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na  potrzeby świadczeń na rzecz obrony,

5)     opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych(doraźnych)  świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,

6)  wykonywanie niezbędnej dokumentacji do przygotowania i kierowania  formacjami obrony cywilnej,

  7)  przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemów wykrywania  i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

8) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

9) opracowywanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,

        10) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki OC, zapewnienie odpowiednich warunków jego przechowywania, konserwacji i eksploatacji  

    oraz ewidencji,

        11) realizacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił OC do prze­prowadzania akcji ratowniczych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń 

   środowiska,

12) przygotowywanie i przedstawianie szefowi OC propozycji ochrony lokali i   budynków mieszkalnych i gospodarczych, żywności, płodów rolnych i

   pasz oraz ujęć wody pitnej,

13) organizowanie prac z zakresu przygotowania, adaptacji oraz funkcjonowania i utrzymania w stanie gotowości technicznej budowli

   ochronnych na terenie  gminy,

14) określanie sposobów i kolejności zaopatrywania ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

15) nadzór nad przygotowywaniem planów zaciemniania i wygaszania oświetlenia  w miejscowościach, zakładach pracy oraz środkach  transportowych,

16) planowanie oraz nadzór nad przygotowaniem urządzeń specjalnych do prowadzenia likwidacji skażeń i zakażeń,

17) realizacja przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji,

18) prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechniania  problematyki obrony cywilnej,

19) opracowywanie sprawozdań i wniosków z realizacji zadań OC wg zasad ustalonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

20) nadzór nad ochroną ppoż. własnych jednostek administracyjno- organizacyjnych,

21) w dziedzinie zapobiegania i zwalczania pożarów:

      a) zapewnianie zasobów wody do gaszenia pożarów,

      b) zapewnianie OSP wyposażenia w sprzęt, urządzenia ppoż., odzież specjalną  i umundurowanie,

      c) nadzór nad wykorzystaniem środków transportowych OSP do akcji  ratowniczych  i ćwiczeń.

22) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zameldowania i wymeldowania,

23) prowadzenie ewidencji ludności,

24) udzielanie informacji adresowych,

25)współdziałanie z Rządowym Centrum Informatycznym, Centralnym Biurem Adresowym i Wojskowymi Komendami Uzupełnień,

26)prowadzenie spraw z zakresu przeprowadzania zbiórek, zgromadzeń publicznych i imprez masowych na terenie gminy,

27)udzielanie informacji o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

28)przekazywanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach  w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,

29) prowadzenie rejestru wyborców,

  30) współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania  w zakresie   utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.

31) opracowywanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy,

32) przedstawianie szefowi OC gminy propozycji zadań w zakresie OCdla instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy,

33) przygotowywanie analizy stanu zorganizowania i możliwości wykonywania zadań  przez siły obrony cywilnej i przedstawienie Szefowi OC wniosku 

      z oceny oraz propozycji przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji

34) współdziałanie przy prowadzeniu archiwum zakładowego i przekazywanie dokumentów do archiwum państwowego.

35) gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,

      36) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

37) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,

38) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu  operacyjnego funkcjonowania gminy a także stosownych programów     

     obronnych,

39) opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby  obronne,

40) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania wójta gminy zapewniającego realizację zadań obronnych  w wyższych stanach  gotowości obronnej państwa,

41) opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości

      obronnej,

42) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od  obowiązku  pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia

      mobilizacji i wojny,

43) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,

44) opracowywanie  rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń  w  zakresie wykonywania zadań obronnych,

     45) opracowywanie i aktualizacja szczegółowych zakresów działania  stanowisk pracy oraz planów obsady personalnej, wynikających z regulaminu

      organizacyjnego Urzędu na czas wojny.

 

6. Do zadań stanowiska pracy ds. administracyjno-gospodarczych, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska należy:

 

1) prowadzenie adaptacji, remontów oraz konserwacji budynków Urzędu,

    pomieszczeń i inwentarza biurowego,

2) nadzorowanie nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszcze­niach zajmowanych przez Urząd i posesji wokół budynku Urzędu,

3)  analizowanie kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o termi­nowe uiszczanie opłat z tym związanych,

4)  zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

5)  prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

6)  prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,

7)  prowadzenie księgi obiektu,

8)  realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową budynków Urzędu,

9)  tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,

10) realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

11) polecanie nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpie­czających wodę przed zanieczyszczeniem lub wydawanie zakazów wprowadzania ścieków do wody nienależycie oczyszczonych,

12)organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,

13)organizowanie wykonania zarządzeń o ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią,

14)przygotowywanie decyzji na wypłacanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,

15)udzielenie niezbędnej pomocy przy utylizacji padłych zwierząt,

16) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszaru Gminy, w szczególności zaś w  zakresie ochrony bytującej na jej terenie zwierzyny,

17) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń w przypadku podejrzeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,

18)wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych   w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej,

19)organizowanie prac w celu ochrony roślin uprawowych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,

20) prowadzenie spraw związanych z bezpańskimi psami,

21) opracowywanie programów dotyczących ochrony środowiska i realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach,

22)sprawowanie nadzoru nad gminnym wysypiskiem śmieci oraz likwidacja dzikich wysypisk,

23) prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem należytego stanu sanitarno-porządkowego w gminie , nadzorowanie instytucji i osób prawnych odpowiedzialnych za ten stan,

24)przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości oraz wymierzanie kar za ich samowolne usuwanie,

25)wydawanie zezwoleń na uprawę maku,

26)prowadzenie całokształtu dokumentacji Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,

27)prowadzenie całości spraw związanych z gospodarowaniem gruntami leśnymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

28)prowadzenie dokumentacji związanej z ustaleniem stawek i egze­kwowaniem należności za pobór wody z wodociągu gminnego,

29)włączenie do planów gminy zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,

30)prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury, odmawiania wpisu do ewidencji i wykreślanie z ewidencji,

31)wyrażanie opinii co do likwidacji placówek upowszechniania kultury, przyjmowanie zawiadomień o zamiarze likwidacji i udzielania stosownej pomocy placówkom kultury,

32)współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym,

33)współdziałanie ze stowarzyszeniami w zakresie rozwoju kultury fizycznej,

34)współdziałanie w realizacji zadań wynikających z podjętych inwestycji na rzecz kultury fizycznej,

35) współdziałanie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w celu    zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpią­cych się oraz uprawiających sporty wodne,

36) prowadzenie wysyłki korespondencji Urzędu.

37) prowadzenie spraw związanych  z konserwacją i naprawą bieżącą urządzeń energetycznych, sprzętu poligraficznego, komputerów oraz sprzętu ppoż.,

38) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, które należą do zadań własnych Gminy.

 

7. Do zadań stanowiska pracy ds. inwestycji gminnych należy:

 

1)     przygotowywanie propozycji do budżetu gminy w zakresie planowania   

     inwestycji i remontów,

2)     współdziałanie w zakresie przygotowywania dokumentów do przeprowadzania przetargów na inwestycje w ramach zamówień publicznych,

3)     prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na prowadzone inwestycje,

4)     współdziałanie z wykonawcami w czasie prowadzenia inwestycji,

5)     kontrola bieżąca przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo-finansowym zawartych umów,

6) nadzór nad prowadzonymi inwestycjami,

7) poszukiwanie informacji na temat możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz potrzebnych na realizację inwestycji i remontów na

   terenie gminy,

8)     sporządzanie wniosków i innych dokumentów mających na celu pozyskanie środków finansowych z zewnątrz,

9)      sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań z wykorzystaniem środków finansowych z zewnątrz,

10) współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie sporządzania wniosków o płatność,

11) opracowywanie projektów planów finansowania utrzymania dróg ,

12) planowanie remontów dróg oraz oświetlenia i współdziałanie przy  organizowaniu przetargów,

13) koordynowanie „akcji zima” oraz sprawowanie nadzoru nad jej należytym  wykonaniem.

 

8. Do zakresu działania obsługi Urzędu Gminy - sprzątaczki należy:

 

1) należyte zabezpieczenie Urzędu po zakończonych godzinach pracy przed kradzieżą i włamaniem,

2) otwieranie budynku Urzędu i pomieszczeń biurowych przed rozpoczęciem pracy Urzędu,

3)  staranne codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, łazienek i pozostałych pomieszczeń budynku,

4)  pielęgnacja zieleni w pomieszczeniach budynku,

5)  sprzątanie placu wokół budynku,

6)  w okresie letnim pielęgnowanie zieleni i kwiatów na placu wokół budynku,

7)  w okresie zimy odśnieżanie chodnika i schodów przed wejściem do budynku Urzędu, likwidowanie śliskości,

8) mycie okien, pranie firanek w okresach ustalonych z osobą odpowiedzialnąza sprawy gospodarcze w Urzędzie,

9) otwieranie budynku i pomieszczeń biurowych w dni wolne od pracy na polecenia Wójta i Sekretarza.

 

 

§ 26.

 

System krótkotrwałych zastępstw określony zostanie przy zakresach czynności poszczególnych pracowników.

 

 

§ 27.

 

 Szczegółowe zakresy czynności pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie ustala Wójt.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Załatwianie interesantów

 

§ 28.

 

1. Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy Urzędu.

2. Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 9 00 do 1700.

  3. Szczegółowe zasady postępowania w sprawach skarg i wniosków reguluje kodeks postępowania administracyjnego i przepisy wydane na jego podstawie.

 

 

§ 29.

 

Wójt zapewnia stosowną informację dla obywateli o pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.

 

§ 30.

 

1. Zgłaszających się interesantów przyjmuje się bez zbędnej zwłoki.

2. Posłowie na Sejm , Senatorowie oraz radni przyjmowani są w pierwszej kolejności.

2. Interesanci mogą uzyskać informację w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.

3. Wnoszenie i ewidencjonowanie spraw następuje stosownie do postanowień instrukcji kancelaryjnej.

4. Udostępnianie akt w indywidualnych sprawach następuje z zachowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

5. Zakres udzielonych informacji nie może naruszać przepisów o ochronie informacji  niejawnych oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

§ 31.

 

 

1.  Pracownicy Urzędu są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych  w kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie załatwiania spraw obywateli.

2.  Pracownik nie może żądać zaświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, znanych z Urzędu bądź możliwych do ustalenia na podstawie posiadanych dokumentów tj. ewidencji, rejestrów, innych danych albo na podstawie przedstawionych przez zainteresowanych do wglądu dokumentów urzędowych.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Zasady podpisywania pism

 

§ 32.

 

1.  Wójt podpisuje:

1) zarządzenia i regulaminy ,

2) pisma związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz,

3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Gminy,

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące referatu i stanowisk pracy,

5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do wydawania których nie upoważnił pracowników Urzędu,

6)  pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,

7)  pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

8)  pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji,

9)  odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

 10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane  za pośrednictwem radnych,

11)inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

2. W czasie nieobecności Wójta niezbędne pisma dotyczące bieżącej działalności   Gminy podpisuje Sekretarz.

 

§ 33.

 

Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta.

 

 

§ 34.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań.

 

§ 35.

Kierownik Referatu podpisuje:

 

1) pisma związane z zakresem działania Referatu,

2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwiania których został upoważniony,

3) pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatu i zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk pracy.

 

§ 36.

 

1. Kierownik Referatu określa rodzaje pism, do podpisywania których są upoważnieni pracownicy referatu.

2. W czasie nieobecności Skarbnika Gminy pisma należące do jego właściwości podpisuje Zastępca Skarbnika Gminy.

 

§ 37.

 

Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administra­cyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczając go na końcu tekstu projektu z lewej strony.

 

ROZDZIAŁ IX

 

Zamawianie, przechowywanie i używanie pieczęci urzędowych

 

§ 38.

 

1.  Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o pieczęciach urzędowych, zwanych dalej pieczęciami, należy przez to rozumieć pieczęć okrągłą z Godłem Państwa i odpowiednim napisem w otoku.

2.  Pieczęć urzędową umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych.

Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów pozostających w Urzędzie oraz na innych pismach wysyłanych z Urzędu, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

3.  Zamawianie, rejestrację i kasowanie pieczęci prowadzi stanowisko pracy do spraw organizacyjnych i kadrowych.

 

ROZDZIAŁ X

 

Postanowienia końcowe

 

§ 39.

 

Sekretarz jest zobowiązany do zapoznania każdego nowo przyjętego pracownika przed przystąpieniem do pracy z :

 

1) ustawą o samorządzie gminnym i jej zmianami,

2) ustawą o pracownikach samorządowych,

3) przepisami wprowadzającymi ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę          o pracownikach samorządowych,

4)  ustawą o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw,

5)  Statutem Gminy,

6)  niniejszym regulaminem,

7)  regulaminem pracy Urzędu,

8)  kodeksem postępowania administracyjnego, instrukcją kancelaryjną i  jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Urzędzie ,

9)  ustawami o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych.

 

§ 40.

 

Zmiany treści regulaminu dokonuje Wójt w drodze zarządzenia.

 

 Wójt Gminy

(-) Wiesław Oborski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2009-07-09 13:57:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2009-07-09 15:28:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki