Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Wymagane dokumenty

  • Druk zgłoszenia pobytu stałego
  • Druk zgłoszenia pobytu czasowego

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego,  a także w formie dokumentu elektronicznego (ePUAP) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  • Dowód osobisty albo paszport,
  • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej z działów I i II, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. 
  • Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie elektronicznej (musi posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP) dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu,          a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika:

  • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania lub elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym (udzielającego pełnomocnictwa) w przypadku zameldowania przez internet,
  • Dowód lub paszport pełnomocnika.

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Zgodnie z art.32 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały   z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. 

Opłaty

Opłata skarbowa:

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie podlega wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w siedzibie Urzędu albo na następujący rachunek bankowy: BS Różan  89 8925 0006 0000 0273 2000 0010

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Rzewnie
Rzewnie 19
06-225 Rzewnie
tel. 29 7613409

Kontakt w sprawie: Renata Samsel, tel. 29 7613484

Termin odpowiedzi

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U.2019.1397 ze zm.).

 

Zgłoszenie pobytu stałego 

Zgłoszenie pobytu czasowego 

 

Wytworzył:
Renata Samsel
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-04-30 13:08:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2021-01-26 13:07:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki