Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane dokumenty

  • Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
  • Druk zgłoszenia wymeldowania czasowego
  • Wzór pełnomocnictwa do wymeldowania

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego  można dokonać:

1. osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Poprzez Profil Zaufany na platformie ePUAP (wymeldowanie zpobytu stałego lub z pobytu czasowego) lub bezpieczny podpis elektroniczny.

  • Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo. 
  • Wypełniony formularz meldunkowy;

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

  • Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
  • Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport;

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego  można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu. 

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy  nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego ) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Opłaty

Opłata skarbowa:

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu na wniosek zainteresowanego.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w siedzibie Urzędu albo na następujący rachunek bankowy: BS Różan  89 8925 0006 0000 0273 2000 0010

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy Rzewnie
Rzewnie 19
06-225 Rzewnie
tel. 29 7613484

Kontakt w sprawie: Renata Samsel, tel. 29 7613484

Termin odpowiedzi

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj.Dz.U.2019.1397, ze zm.).

 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 

Wytworzył:
Renata Samsel
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-04-30 13:00:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2021-01-26 13:10:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki