Opiniowanie zgod.podz.nieruchomości

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, z propozycją podziału nieruchomości i jej zagospodarowania.

Opłaty :
Nie podlega: art. 2 pkt 1 p.pkt 1g Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy w Rzewniu

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
2. Wydanie Postanowienia.

Tryb odwoławczy :
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Rzewnie w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji, gospodarki gruntami oraz zamówień publicznych

Tel: (029) 767-30-01

Pokój nr 10

Podstawa prawna :
Art. 93 ust. 4,5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.)

Wytworzył:
Józef Pielach
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-04-23 14:30:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2009-01-28 11:58:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki