☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Wtorek 18.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Organy pomocnicze

Komisje Rady Gminy

 • Komisja Rewizyjna

  Skład Komisji

  Obiedziński Kazimierz              -  Przewodniczący

  Abramski Krzysztof                   -  V-ce Przewodniczący

  Skrzecz Andrzej                         -  Członek

   

  Zadania Komisji

  Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Rzewnie

  ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

  Rady Gminy Rzewnie

  § 1.

  Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzewnie, zwana dalej Komisją jest organem Rady powołanym do prowadzenia kontroli działalności Wójta oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych i pomocniczych.

  § 2.

  Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu gminy Rzewnie.

  § 3.

  Komisja podlega Radzie Gminy .

  § 4.

  1.Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę na początku każdego roku kalendarzowego oraz kontrole o charakterze doraźnym zlecone przez Radę.

  2.Rada zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres, przedmiot i termin przeprowadzenia kontroli.

  3.Komisja może wnioskować do Rady o spowodowanie przeprowadzenia kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontrolne.

  § 5.

  1.Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 członka, wybieranych wyłącznie spośród radnych uchwałą Rady podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady w głosowaniu jawnym.

  2.Odwołanie Komisji następuje na zasadach określonych w ust. 1.

  3. W skład Komisji nie mogą być powołani radni pełniący funkcję Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.

  § 6.

  1.      Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący, który:

  1)     organizuje pracę Komisji,

  2)     zwołuje posiedzenia i kieruje pracami Komisji,

  3)     składa Radzie sprawozdania z działalności komisji,

  4)     w razie nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Komisji kieruje jej pracami Wiceprzewodniczący.

  2.      Członkowie Komisji są zobowiązani do:

  1)     aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji

  2)     przestrzegania zasad i trybu działania Komisji.

  § 7.

  1.      Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

  2.      Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji na pisemny wniosek ¼ składu osobowego Komisji.

  3.      W posiedzeniach mogą brać udział radni oraz inne osoby nie będące członkami Komisji, zaproszone na posiedzenie.

  4.      Posiedzenie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu osobowego.

  5.      Uchwały i rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego komisji w głosowaniu jawnym.

  6.      W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Komisji.

  § 8.

  Komisja składa Radzie sprawozdanie ze swej działalności przynajmniej raz w roku.

  § 9.

  1.      Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

  2.      Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o którym mowa w ust. 1, na ręce Przewodniczącego Rady niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania sprawozdania z wykonania budżetu do Komisji.

  3.      Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie 7 dni od  przekazania Przewodniczącemu Rady.

  § 10.

  Rada zleca przeprowadzenie kontroli działalności Wójta oraz podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych w zakresie:

  1)     gospodarki finansowo – ekonomicznej,

  2)     gospodarowania mieniem gminnym,

  3)     przestrzegania i realizacji postanowień Statutu Gminy oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej,

  4)     realizacja bieżących zadań gminy.

  § 11.

  1.      Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:

  1)     legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy),

  2)     gospodarności,

  3)     rzetelności (badanie, czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy i solidny).

  2.      Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania Komisji.

  3.      Zawarcie umowy na skorzystanie z usług określonych w ust. 2 wymaga zgody Rady Gminy.

  § 12.

  Przewodniczący Komisji zawiadamia Wójta i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli.

  § 13.

  1.      Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego lub jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

  2.      O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 1 decyduje Komisja.

  § 14.

  Komisja upoważniona jest do:

  1)     wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

  2)     wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością w obecności pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za kontrolowane dokumenty,

  3)     zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

  4)     żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

  5)     przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

  § 15.

  1.      Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

  2.      Podczas wykonywania czynności kontrolnych Komisja jest zobowiązana do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki.

  3.      Działalność Komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

  4.      Czynności kontrolne Komisja wykonuje w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

  § 16.

  Zadaniem Komisji podczas kontroli jest:

  1)     rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

  2)     ustalenie ewentualnych nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

  3)     wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

  § 17.

  1.      Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół, który podpisują członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

  2.      Protokół powinien zawierać:

  1)     nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe kierownika,

  2)     imiona i nazwiska osób kontrolujących,

  3)     określenie zakresu i przedmiotu kontroli,

  4)     czas trwania kontroli,

  5)     ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

  6)     wykaz załączników.

  3.      W protokóle ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, ewentualne uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne za ich powstanie jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.

  4.      Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo wnieść swoje uwagi do protokołu.

  5.      Protokół sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący Rady Gminy, trzeci pozostaje w aktach Komisji.

  § 18.

  W miarę potrzeby Komisja kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta Gminy wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

  § 19.

  Kierownicy jednostek, do których zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, są zobowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie

  wykorzystania uwagi wykonaniu wniosków. W razie braku możliwości wykonania wniosków należy podać uzasadnione przyczyny ich niewykonania i propozycje co do terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

  § 20.

  Odstąpienie od wykonania wniosków Komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialności wobec osób winnych może nastąpić tylko za zgodą Komisji.

  § 21.

  1.      Wyniki swoich działań kontrolnych Komisja przedstawia na najbliższej sesji Radzie Gminy w formie sprawozdania.

  2.      Sprawozdanie powinno zawierać:

  1)     zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ewentualnych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

  2)     wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

  3)     jeśli zachodzi konieczność, wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.

  § 22.

  W razie ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia Komisja przekazuje sprawę organom ścigania i zawiadamia o tym organ nadrzędny jednostki kontrolowanej.

   

  § 23.

  Obsługę techniczno – biurową Komisji prowadzi Urząd Gminy.

   

   
 • Komisja Budżetu

  Skład Komisji

            Chrzanowski Sławomir          - Przewodniczący

  Skrzecz Andrzej                  - Członek

  Abramski Krzysztof               - Członek

  Dąbek Andrzej                     - Członek

  Radziszewski Sławomir           - Członek

            Zysk Barbara                       - Członek

   


  Zadania Komisji
  1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego miasta oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu miasta.
  2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju miasta
  3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń
  4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady i Zarządu Gminy
  5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
  6. Kontrolowanie poprzez analizę działalności gospodarki miasta i administracji na podstawie informacji członków Zarządu, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz sprawozdań,
  7. Przekształcenia prywatyzacyjne
  8. Rozwój sieci placówek handlowo - usługowych
  9. Rozwój przetwórstwa spożywczego
  10. Realizacja zadań w zakresie rozwoju inwestycyjnego w mieście ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji ekologicznych
  11. Polityka mieszkaniowa
  12. Funkcjonowanie rozwiązań komunikacyjnych

 • Komisja Gospodarcza

  Skład Komisji

  Pielach Marcin                      -  Przewodniczący

   Radziszewski Andrzej            - Członek

   Zglejszewska Jolanta             - Członek

   Oborski Marek                      -  Członek

   Dąbek Andrzej                      -  Członek

   Szymański Jarosław               -  Członek 

   Chrzanowski Roman               -  Członek

   Obiedziński Kazimierz             -  Członek

   


  Zadania Komisji
  1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego miasta oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu miasta.
  2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju miasta.
  3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
  4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady i Zarządu Miasta.
  5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
  6. Planowanie i realizacja zamierzeń wynikających z ogólnego planu przestrzennego zagospodarowania miasta.
  7. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta, a w szczególności miejskich inwestycji ekologicznych, infrastruktury technicznej i budownictwa komunalnego.
  8. Restrukturyzacja usług komunalnych.

 • Komisja Oświatowo-Socjalna

  Skład Komisji

  Zysk Barbara                          -  Przewodniczący

   Zglejszewska Jolanta              -  Członek

   Szymański Jarosław                -  Członek

   Janczewski Jan                      -  Członek

   Oborski Marek                        - Członek

   Radziszewski Sławomir            -  Członek

   Chrzanowski  Roman               -  Członek


  Zadania Komisji
  1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego miasta oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu miasta.
  2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju miasta.
  3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
  4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla miasta na wniosek Rady i Zarządu Miasta.
  5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
  6. Ocena funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola, szkoły, stan bazy, zabezpieczenie finansowe i organizacja pracy)
  7. Wyrażanie opinii w sprawach oświaty
  8. Inicjowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia
  9. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki (stan bazy, organizacja imprez, wyniki sportowe, masowość imprez)
  10. Tworzenie warunków do kontynuowania, rozwijania i inicjowania nowych imprez kulturalnych
  11. Ocena funkcjonowania placówek kulturalnych w mieście (stan obiektów,organizacja pracy, upowszechnianie kultury)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 6091009