zarzadzenie 47

ZARZĄDZENIE  Nr 47/07

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 31 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych

osobowych w Urzędzie Gminy  Rzewnie.

 

 

            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)  i  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenie i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych  (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

  1. W Urzędzie Gminy Rzewnie wprowadza się do stosowania dokumentację wewnętrzną opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, na którą składa się:

1)                 Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych – stanowiącą załącznik nr 1.

2)                 Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym – stanowiąca załącznik nr 2.

  1. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 należy podać do wiadomości wszystkich pracowników, przetwarzających lub mających przetwarzać dane osobowe.

 

 

§ 2.

 

Wyznacza się Panią  Irenę Dąbrowską – Sekretarza Gminy do pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

 

Traci moc zarządzenie Nr 5/99 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 11 października 1999r.             w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Rzewnie.

 

§ 5.

 

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

                                                                                          Wiesław Oborski

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2008-01-07 13:52:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2008-01-07 13:52:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki