ZARZĄDZENIE NR 43/2007

ZARZĄDZENIE   NR  43/2007

WÓJTA GMINY  RZEWNIE

z dnia 21 listopada 2007  r.

 

w sprawie organizacyjnego przygotowania działań zarządzania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.

 

          Na podstawie art. 12 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr  62, poz. 588 z późn.zm. ) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ) zarządzam , co następuje:

 

§ 1.

Ustalam przedsięwzięcia niezbędne do organizacyjnego przygotowania działań zarządzania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego zwanego dalej „Planem Zarządzania Kryzysowego” w celu zapewnienia właściwej koordynacji  międzygminnej, współpracy z powiatem i szczeblem wojewódzkim w przypadku reagowania gminy na zdarzenia kryzysowe .

 

§ 2.

Przez użyte w zarządzeniu  określenia rozumie się:

1)      stany nadzwyczajne – stany określone w Konstytucji RP i właściwych ustawach

szczegółowych;

2)      zdarzenia kryzysowe – sytuację będącą następstwem zdarzenia rodzącego zagrożenie ,

      na  tyle  istotne dla bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska, że może ono prowadzić       

      do zerwania  więzów społecznych przy równoczesnym poważnym ograniczeniu

      funkcjonowania organów administracji publicznej;

3)      reagowanie kryzysowe – koordynację działań organów władzy administracji ogólnej

w sytuacji powstawania zagrożenia prowadzącego bezpośrednio do kryzysu oraz w czasie jego trwania zmierzająca do minimalizacji strat materialnych i ludzkich oraz przywracania porządku publicznego;

4)      zarządzenie kryzysowe – działania analityczne, planistyczne i realizacyjne (wdrożeniowe) planów i programów , mających na celu przywrócenie stanu istniejącego przed wystąpieniem zagrożenia;

5)      organizatora działań reagowania kryzysowego – kierownika jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego za reagowanie w przypadku wystąpienia konkretnego zagrożenia;

6)      instytucja wiodąca – organizatora działań zarządzania kryzysowego;

7)      instytucje pomocnicze – współuczestników działań reagowania kryzysowego odpowiedzialnych za wsparcie w działaniach instytucji wiodących;

8)      plan operacyjny – podstawowy dokument organizatora działań ratowniczych (zarządzania kryzysowego) określający jego obowiązki, organizację działań, zasoby sił i środków oraz zasady podległości, współdziałania i koordynacji wykonywanych zadań w warunkach kryzysu;

9)      plan działania – podstawowy dokument instytucji pomocniczej określający strukturę organizacyjną, procedury działania ,zadania wykonywane zgodnie z potrzebami instytucji wiodącej oraz zadania dla personelu na wypadek sytuacji kryzysowej;

10)   Zespół  Zarządzania Kryzysowego – ciało doradcze powoływane w sytuacjach nadzwyczajnych , pracujące przy organie administracji odpowiadającym za utrzymanie      bezpieczeństwa ,pełniącego funkcję koordynatora działań zarządzania kryzysowego;

11)   siatka bezpieczeństwa – tabelę kompetencyjną ustalającą zakres współdziałania gminnych organów administracji zespolonej i niezespolonej, instytucji, służb i innych jednostek organizacyjnych (pozarządowych) w zależności od zagrożenia zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

§  3.

 

1.  Reagowanie gminy na zdarzenia , o których mowa w § 1  wykonywane będzie przy  udziale:

1)      Gminnego Zespołu Zarządzania, który ocenia sytuację i wypracowuje propozycje:

a)      poleceń Wójta Gminy,

b)      rozporządzeń porządkowych,

c)      działań administracji zespolonej ,organów administracji niezespolonej i samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;

 

§ 4.

1.      Plan Zarządzania Kryzysowego wprowadza się do realizacji w przypadku powstania zagrożeń i zdarzeń kryzysowych  na terenie gminy.

2.      W przypadku wprowadzenia przez Prezydenta RP stanu wojennego realizuje się przedsięwzięcia ochrony ludności ,ochrony mienia i zapewnienia porządku publicznego ,  ujęte w Planie Obrony Cywilnej Gminy.

 

§ 5.

 

1.   Decyzję o uruchomieniu działań zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy  oraz  powołaniu  Gminnego  Zespołu  Zarządzania  podejmuje Wójt.

2.       W celu zapewnienia właściwego wykonania zadań oraz zapewnienia doradztwa specjalistycznego związanego ze ściśle określonym rodzajem zagrożenia organizator działań, o których mowa w ust.1 powoływać  zespoły problemowe i ekspertów na potrzeby  Gminnego Zespołu Zarządzania.

§ 6.

 

W przypadku reagowania gminy na zdarzenie kryzysowe o bardzo dużej skali należy zwracać się o pomoc do organów sąsiednich gmin –zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami w tym zakresie oraz do organów wyższego szczebla .

 

§ 7.

1.      Plan Zarządzania Kryzysowego podlega aktualizacji raz w roku do 31 marca wg stanu na  31 grudnia i każdorazowo przy większych zmianach , szczególnie związanych ze zmianą kompetencyjną jednostek ratowniczych zwanych wiodącymi.

2.      Bazy danych będące częścią składową planu ,o którym mowa u ust.1 podlegają aktualizacji na koniec każdego kwartału.

 

 

§ 8.

Pracownika ds. obrony cywilnej czynię odpowiedzialnym za aktualizację planu zgodnie z zapisami  § 7 niniejszego zarządzenia oraz przechowywania go- wraz z innymi planami operacyjnymi  gminy stanowiącymi załączniki do Planu Zarządzania Kryzysowego- zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-12-18 13:43:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-12-18 13:44:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki