☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Skarbnik

Skarbnik Gminy
Funkcję Skarbnika sprawuje Grażyna Rzewnicka
Tel: (029) 767-30-32

Pokój nr 2

 

Do zadań Skarbnika gminy - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków zakresie rachunkowości,

2) kierowanie pracą Referatu Finansowego,

3) przekazywanie pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetowego oraz kontroluje jego realizację,

4) współdziałanie w opracowywaniu budżetu – przygotowanie wstępnego projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały,

5) nadzorowanie nad właściwą realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków,

6) opracowanie projektu układu wykonawczego budżetu gminy,

7) opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie,

8) dokonywanie na bieżąco ocen i analiz z realizacji budżetu,

9) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzorowanie jej przestrzegania przez pracowników Urzędu, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych,

10) terminowe regulowanie zobowiązań Gminy,

11) dokonywanie kontroli finansowej w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy,

12) opracowywanie projektów zarządzeń wójta w sprawach z zakresu inwentaryzacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w urzędzie, obrotu drukami ścisłego zarachowania, obsługi kasowej w Urzędzie, zakładowego plany kont i innych w zakresie finansowym,

13) zapewnienie obsługi finansowo – kasowej,

14) organizowanie inwentaryzacji w urzędzie gminy i jednostkach podległych oraz rozliczanie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych,

15) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,

16) współpraca z RIO, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Bankami, ZUS i innymi instytucjami,

17) wykonywanie zadań i obowiązków współdziałania w opracowywaniu budżetu, wynikające z art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

18) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

19) udzielanie instruktażu pracownikom referatów i Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,

20) kontrolowanie podległych pracowników w zakresie właściwości rzeczowej Referatu,

21) współudział w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,

22) sprawowanie nadzoru i dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalnorachunkowym, zatwierdzanie ich do wypłaty, podpisywanie polecenia przelewu i czeków,

23) współpraca z sołectwami w zakresie realizacji budżetu gminy,

24) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

25) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,

26) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy, przygotowanie materiałów z wykonania budżetu do udzielania absolutorium dla Wójta.

Wytworzył:
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-03-24 13:13:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2019-05-30 15:30:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 846455