☰ Menu Prawe Menu ☰
Rzewnie

Czwartek 30.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

 Funkcję Sekretarza Gminy sprawuje - Jolanta Chełchowska

 Tel: 29 761-34-45

  Pokój nr 1B

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. a w szczególności :

1) opracowywanie projektu Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy oraz projektów ewentualnych zmian tych aktów,

2) opracowywanie zakresów czynności na stanowiska pracy,

3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

4) przekładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawniania prac Urzędu,

5) nadzór nad opracowywaniem uchwał Rady,

6) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw i prawidłowej obsługi klientów Urzędu,

7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

8) nadzór nad ewidencją uchwał Rady i zarządzeń Wójta,

9) koordynacja spraw działalności referatów i stanowisk pracy Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

10) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad zawartych w regulaminie i jednolitym rzeczowym wykazie akt,

11) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, przepływem informacji między poszczególnymi stanowiskami pracy,

12) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,

13) organizowanie i nadzorowanie w porozumieniu z Wójtem naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy,

14)czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

15) rozdział i dekretacja korespondencji,

16) aktywny i koncepcyjny udział w procesie wdrażania informatyki i jej rozwoju,

17) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,

18) nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,

19) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta niezastrzeżonych dla Rady Gminy,

20) planowanie kosztów utrzymania Urzędu,

21) nadzór na przeprowadzeniem służby przygotowawczej ,

22) nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

Wytworzył:
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-03-24 13:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Skrzecz Marek
(2019-05-30 15:24:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 846455