Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Funkcję Sekretarza Gminy sprawuje - Jolanta Chełchowska

Pokój nr 1B

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektu Statutu Gminy , Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy oraz projektów ewentualnych zmian tych aktów,
 2. opracowywanie zakresów czynności na samodzielne stanowiska pracy oraz kierowników referatów,
 3. opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy Urzędu,
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 5. przekładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawniania prac Urzędu,
 6. współpraca z Radą Gminy oraz nadzór nad opracowywaniem uchwał Rady,
 7. nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw i prawidłowej obsługi klientów Urzędu,
 8. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na  terenie  Gminy,
 9. nadzór nad ewidencją uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
 10. nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych,
 11. nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,
 12. koordynacja spraw działalności referatów i stanowisk pracy Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 13. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad zawartych w regulaminie i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
 14. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, przepływem informacji między poszczególnymi stanowiskami pracy,
 15. organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 16. nadzorowanie w porozumieniu z Wójtem naboru na wolne  urzędnicze stanowiska pracy,
 17. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 18. rozdział i dekretacja korespondencji,
 19. nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
 20. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta  niezastrzeżonych dla Rady Gminy,
 21. nadzór na przeprowadzeniem służby przygotowawczej ,
 22. nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
 23. kierowanie kontrolą zarządczą w Urzędzie.
 24. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
Wytworzył:
Udostępnił:
Napiórkowski Marek
(2004-03-24 13:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kord Katarzyna
(2023-07-04 14:25:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki