bud

BUDŻET GMINY RZEWNIE NA ROK 2008

 

I. Dochody

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -wpłaty za podłączenia do wodociągu gminnego 18 000 zł.

 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego 54 000 zł.

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - opłaty za wieczystę użytkowanie nieruchomości - 42 000 zł, czynsze za wynajm mieszkań oraz za dzierżawę kanałów wodnych - 75 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 1 000 zł.

 

Dział 750 Administracja publiczna-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 38 593 zł, dochody z tytułu wydanych dowodów osobistych tj. 5% od kwoty 2 370 zł  - 118 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomień - 2 000 zł.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - 612 zł.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. na zadania z obrony cywilnej -400 zł.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

    - 2 000 zł,

2. podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: - podatek od nieruchomości-450 000 zł, podatek rolny-382 zł, podatek leśny-10 000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych-2 500  zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 1 000 zł,

3.  podatki i opłaty od osób fizycznych: podatek od nieruchomości-210 000 zł, podatek rolny-100000 zł , podatek leśny-50 000 zł, podatek od środków transportowych-80 000 zł, podatek od spadków i darowizn-1 000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych-50 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat-5 000 zł.

4.  wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: wpływy z opłaty skarbowej-10 000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej-40 000 zł, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu-30 000 zł.

5.  udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych-601 922 zł, podatek dochodowy od osób prawnych-2 000 zł.

 

Dział 758 Różne rozliczenia - subwencja oświatowa - 2 002 790 zł, subwencja wyrównawcza - 1 029 258 zł, subwencja równoważąca-86 845 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych-3 500 zł.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie - wpływy za wyżywienie w przedszkolu - 9 000 zł, opłata stała w przedszkolu - 3 000 zł.

 

Dział 852 Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 1 053 000 zł, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 108 000 zł, wpływy za świadczone usługi opiekuńcze-1 000 zł.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej - 3000 zł.

 

 

II. Wydatki

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Wynagrodzenie obsługującego hydrofornię 12 000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 2 200 zł,

- zakup odzieży ochronnej 500 zl,

- zakup sprzętu 1 500 zł,

- za zużytą energię 12 000 zł,

- bieżące naprawy 4 000 zł,

- ubezpieczenie hydrofornii i wodociągu 1 000 zł,

- wydatki inwestycyjne-modernizacja hydrofornii 250 000 zł.

 

Dział 600 Transport i łączność

- wynagrodzenia za usługi i pochodne 2 700 zl,

- zakup przepustów 3 000 zł,

- bieżące remonty dróg 30 000 zł,

- równanie dróg gminnych i odśnieżanie 15 000 zł,

- wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg gminnych 200 000 zł.

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

środki na wykonanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 2 000.

 

Dział 710 Działalność usługowa

opracowania geodezyjne, wyrysy 8 000 zł,

 

Dział 720 Informatyka

za usługi internetowe 2 000 zł.

 

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach zadań zleconych gminie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 38 593 zł,

Rada Gminy - diety radnych i sołtysów 42 000 zł, materiały biurowe 4 000 zł, usługi telekomunikacyjne 2 500 zł,

Urząd Gminy: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 674 836 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 13 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe 25 000 zł (porady prawne),

materiały biurowe, sprzęt, prasa, druki, opał, środki czystości 65 000 zł, zakup energii 9 000 zł, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa BIP-u

70 000 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej 2 400 zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 20 000 zł, delegacje 10 000 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty za badania lekarskie i inne opłaty

8 000 zł,wydatki inwestycyjne: budowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy 50 000 zł

wpłaty na rzecz związku powiatu 3 500 zł.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach zadań zleconych gminie wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 612 zł.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wynagrodzenie strażaków za udział w pożarach 6 000 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP 35 000 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 146 zł, zakup paliwa i części do samochodów 4 000 zł, za zużytą energię 4 000 zł, wymiana podłogi w OSP Rzewnie 20 000 zł, przeglądy samochodów, naprawy 2 000 zł, usługi telefonii stacjonarnej 520 zł, ubezpieczenie budynków i samochodów 500 zł.

W ramach zadań zleconych gminie za szkolenie z obrony cywilnej 400 zł.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 8 000 zł.

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego

odsetki od pożyczek krajowych 5 700 zł.

 

Dział 758 Różne rozliczenia

rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 20 000 zł.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

 

Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 1 754 823 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 79 000 zł, artykuły socjalne dla pracowników, środki czystości, druki, opał, materiały biurowe, znaczki pocztowe 75 000 zł, pomoce szkolne 9 000 zł, za zużytą energię 12 000 zł, remonty bieżace 20 000 zł, usługitelefonii stacjonarnej 8 000 zł, delegacje 3 500 zł, ubezpieczenie mienia, opłaty za badania okresowe 6 000 zł, wydatki inwestycyjne-rozbudowa kuchni przy szkole podstawowej w Rzewniu 80 000 zł.

 

 

Przedszkole

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 105 200 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5 700 zł, druki, środki czystości, artykuły socjalne dla pracowników, materiały biurowe 5 000 zł, zakup żywności 9 000 zł, zakup pomocy szkolnych 1 000 zł, za energię 600 zł, wywóz nieczystości i inne usługi 2 000 zł, usługi telefonii stacjonarnej 1 200 zł, delegacje 500 zł.

 

Gimnazjum

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 469 090 zł,odpis na fundusz świadczeń socjalnych 28 000 zł, opał, środki czystości, materiały biurowe, znaczki pocztowe, druki, art.socjalne dla pracowników 25 000 zł, pomoce szkolne 1000 zł, za zużytą energię 2 500 zł, remonty bieżace 6 000 zł, usługi telefonii stacjonarnej 2 500 zł,  wywóz śmieci i nieczystości, inne usługi 6 000 zł, delegacje 600 zł, ubezpieczenie mienia i badania okresowe 1 000 zł.

 

Dowożenie uczniów do szkół

zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających 75 000 zł.

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

koszty dokształcania 10 300 zł.

 

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 10 400 zł.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

wynagrodzenia członków komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych 6 000 zł, materiały według programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

12 000 zł, usługi, opłaty za pobyt dzieci na koloniach 11 000 zł, delegacje członków komisji

1 000 zł.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

Rozdział 85202

W ramach zadań własnych opłata za pobyt w domach pomocy społecznej 20 000 zł.

 

Rozdział 85212

świadczenia rodzinne 978 850 zł,

wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi 15 350 zł,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 800 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych 5 000 zł,

 

Rozdział 85213

składki na ubezpieczenie zdrowotne  4 000 zł,

 

Rozdział 85214

zasiłki stałe 49 000 zł,

zasiłki okresowe 21 000 zł ,

zasiłki jednorazowe 15 000 zł.

Rozdział 85219 

wynagrodzenia pracowników z pochodnymi 97 200 zł,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 200 zł,

materiały biourowe, środki czystości, druki, znaczkio ocztowe, artykuły socjalne dla pracowników 3 000zł,

opłaty bankowe, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe 2 500 zł,

usługi telefonii stacjonarnej 2 000 zł,

delegacje 1 000 zł,

ubezpieczenie mienia,  i opłaty za badania okresowe 300 zł.

 

Rozdział 85228

wynagrodzenia wraz z pochodnymi  34 720zł,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 500 zł,

artykuły socjalne dla pracowników 200 zł.

 

Rozdział 85295

dożywianie w szkołach-wg porozumień 12 500 zł.

 

 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   

wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93 500 zł,

zakup żywności 3 000 zł,

odpis na fundusz swiadczeń socjalnych 5 800 zł.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

prace na wysypisku śmieci 25 000 zł,

za energię-oświetlenie ulic 25 000 zł,

konserwacja oświetlenia 10 000 zł.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dotacje dla bibliotek 97 000 zł.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

zakup sprzętu sportowego  2 000 zł.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 12:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 12:30:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki