zał 5 do 41/07

                                                                                                                                                     Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 41/07

                                                                                                                                                                     Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2007 r.

 

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2008

 

Dział

Rozdział

paragraf

 

PLAN

 

750

 

 

Administracja publiczna

38 593,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38 593,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

38 593,00

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

612,00

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

612,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

612,00

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

400,00

 

 

75414

 

Obrona cywilna

400,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

1 053 000,00

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 000 000,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 000 000,00

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 000,00

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

49 000,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

49 000,00

 

 

 

 

Razem: 1 092 605,00

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 5a do zarządzenia nr 41/07

                                                                                                                                                                                                 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2007 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2008

 

 

dzial

rozdziaŁ

paragraf

 

plan

 

750

 

 

Administracja publiczna

38 593,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38 593,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 068,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 450,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 475,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 100,00

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

612,00

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

612,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

512,00

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

400,00

 

 

75414

 

Obrona cywilna

400,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

1 053 000,00

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 000 000,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

978 850,00

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 600,00

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

950,00

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 300,00

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000,00

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000,00

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

49 000,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

49 000,00

 

 

 

 

 

 

Razem: 1 092 605,00

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:52:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki