zał 3 do 41/07

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
w złotych
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) z tego źródła finansowania 2009 r. 2010 r.
dochody własne jst kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
 z innych  źródeł*
środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. O10 O1010 6050 Budowa sieci wodociągowej 1 000 000       A.     
B.
C.
  600 000 400 000 Urząd Gminy
2. O10 O1010 6050 Modernizacja hydrofornii 1 200 000 900 000 250 000 200 000 A.     
B.
C.450 000
  300 000   Urząd Gminy
3. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych 2 000 000 800 000 200 000   A.     
B.600 000
C.
  600 000 600 000 Urząd Gminy
4. 750 75023 6050 Budowa parkingu 100 000 100 000 50 000   A.     
B.
C.50 000
      Urząd Gminy
5. 801 80101 6050 Budowa hali sportowej 4 000 000           2 000 000 2 000 000 Urząd Gminy
6. 801 80101 6050 Rozbudowa kuchni-PSP Rzewnie 300 000 300 000 80 000 150 000 A.     
B.70 000
C.
      Urząd Gminy
Ogółem 8 600 000 2 100 000 580 000 350 000 1 170 000   3 500 000 3 000 000 x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła 
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)                  
Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:43:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:44:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki