zał 2 do 41/07

                                                                                                          Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 41/07

Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2007 r.

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

283 200,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

283 200,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

4260

Zakup energii

12 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

250 000,00

600

 

 

Transport i łączność

250 700,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

250 700,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

500,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

8 000,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

8 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

720

 

 

Informatyka

2 000,00

 

72095

 

Pozostała działalność

2 000,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 033 529,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38 593,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 068,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 450,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 475,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 100,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

48 500,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

42 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 500,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

942 936,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

530 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

32 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

95 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 536,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

65 000,00

 

 

4260

Zakup energii

9 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

70 000,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 400,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

20 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

10 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

 

75095

 

Pozostała działalność

3 500,00

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

3 500,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

612,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

612,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

512,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

73 566,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

73 166,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27 500,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 900,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

 

4260

Zakup energii

4 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

520,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 146,00

 

75414

 

Obrona cywilna

400,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8 000,00

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

8 000,00

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

8 000,00

757

 

 

Obsługa długu publicznego

10 000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

10 000,00

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów

10 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

20 000,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

20 000,00

 

 

4810

Rezerwy

20 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 844 913,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 077 323,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

80 823,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 305 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

82 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

252 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

31 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75 000,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 000,00

 

 

4260

Zakup energii

12 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

8 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

79 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

 

80104

 

Przedszkola

130 200,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 700,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

74 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 300,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16 200,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

9 000,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

 

 

4260

Zakup energii

600,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 200,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 700,00

 

80110

 

Gimnazja

541 690,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

25 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

337 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

26 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

71 890,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 200,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

 

 

4260

Zakup energii

2 500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

28 000,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

75 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

75 000,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10 300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 500,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 800,00

 

80195

 

Pozostała działalność

10 400,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 400,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

30 000,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

30 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 267 120,00

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

20 000,00

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

20 000,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 000 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

978 850,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 600,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

950,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 300,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

85 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

108 200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

73 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 900,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 200,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 500,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

300,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 200,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

37 420,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

26 700,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 200,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

820,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 500,00

 

85295

 

Pozostała działalność

12 500,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

12 500,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

102 300,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

102 300,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

65 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 500,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 000,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

3 000,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 800,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

25 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25 000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

35 000,00

 

 

4260

Zakup energii

25 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

97 000,00

 

92116

 

Biblioteki

97 000,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

97 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

2 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

2 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

 

 

 

6 094 940,00

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:26:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:29:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki