zał1 do 41/07

                                                                                           Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/07

Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 listopada 2007 r.

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

18 000,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

18 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

18 000,00

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

54 000,00

 

40002

 

Dostarczanie wody

54 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

54 000,00

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

118 000,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

118 000,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

42 000,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

75 000,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

1 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

40 711,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38 711,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

38 593,00

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

118,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2 000,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

612,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

612,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

612,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

400,00

 

75414

 

Obrona cywilna

400,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 645 804,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 000,00

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2 000,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

463 882,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

450 000,00

 

 

0320

Podatek rolny

382,00

 

 

0330

Podatek leśny

10 000,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2 500,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

496 000,00

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

210 000,00

 

 

0320

Podatek rolny

100 000,00

 

 

 

0330

Podatek leśny

50 000,00

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

80 000,00

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

1 000,00

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

50 000,00

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

80 000,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10 000,00

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

40 000,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

30 000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

603 922,00

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

601 922,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

2 000,00

758

 

 

Różne rozliczenia

3 122 393,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 002 790,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 002 790,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 029 258,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 029 258,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

3 500,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

3 500,00

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

86 845,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

86 845,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

12 000,00

 

80104

 

Przedszkola

12 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

9 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 162 000,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 000 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 000 000,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 000,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

70 000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

49 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

21 000,00

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

81 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

81 000,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

1 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

6 000,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 000,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 000,00

 

 

0830

Wpływy z usług

3 000,00

 

 

 

6 176 920,00

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:24:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki