zadządzenie 41

ZARZĄDZENIE NR 41/07

WÓJTA GMINY RZEWNIE

Z DNIA 14 LISTOPADA 2007 R.

 

 

            W sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu gminy na rok 2008 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 179 i 181 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. z późn. zm.) zarządza się:

 

§ 1.

 

Przedkłada się Radzie Gminy projekt budżetu gminy na rok 2008 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2007 r. w brzmieniu określonym z załącznikach nr 1 do 10 do niniejszego zarządzenia i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2008.

 

PROJEKT

 

Uchwała Nr ...............

Rady Gminy Rzewnie

z dnia ....................

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzewnie na rok 2008.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 6 176 920  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.    Wydatki budżetu gminy w wysokości 6 094 940  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 580 000 zł, zgodnie z załącznikiem 3a

2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1.       Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 77 500 zł z przeznaczeniem na:

1)     planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie                                     - 77 500 zł,

 

2.       Przychody budżetu w wysokości 350 000 zł, rozchody w wysokości 77 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości                                                                           - 20 000 zł,                          

                                                                                                              

§ 5 

1.   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

      zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

2.       Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem

      nr 6.

§ 6

1.       Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

2.       Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7b.

§ 7

1.       Dotacje podmiotowe dla:

1)    gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                          - 97 000 zł,

     zgodnie z załącznikiem nr 8.

                                                                        § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody        - 2 500 zł,

2)      wydatki            - 2 500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

 

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)        zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000 zł,

2)        zaciągania zobowiązań:

a)    na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach

     nr 3,

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 400 000 zł,

3)        dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

1)        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

2)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy..............................

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 11:21:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-20 12:18:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki