zarzadzenie nr 40

 

 

Zarządzenie Nr 40/07

Wójta Gminy Rzewnie

z dnia 12 listopada 2007 r.

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

            Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję przetargową do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Gminy Rzewnie w tym budżetów jednostek podległych w latach 2008 – 2012 w następującym składzie:

1) Józef Pielach                    - Przewodniczący Komisji

2) Róża Mroczkowska         - Z-ca Przewodniczącego

3) Katarzyna Fulara             - Sekretarz

4) Małgorzata Sitarska        - Członek

5) Grażyna Niezgoda          - Członek

§ 2.

Komisja działa zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-13 10:45:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-13 10:48:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki