Zarządzenie Nr 39/07

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 39/07

WÓJTA GMINY RZEWNIE

z dnia 05 listopada 2007 r.

 

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na  2007 rok.

 

 

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

/ Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 uchwały Rady Gminy Rzewnie

Nr V/21/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
  3. Budżet gminy po zmianach zamyka się po stronie dochodów  kwotą

6 413 942 zł.

  1. Budżet gminy po zmianach zamyka się po stronie wydatków kwotą

6 513 942 zł.

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

                                                                                                               Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/07

                                                                                                                             Wójta Gminy Rzewnie z dnia 05 listopada 2007 r.

 

 

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

 

 

 

 

zwiększenia

zmniejszenia

801

 

 

Oświata i wychowanie

8 081,00

 

 

80195

 

Pozostała działalność

8 081,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

8 081,00

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 435,00

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

1 435,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1 435,00

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/07

                                                                                                                       Wójta Gminy Rzewnie z dnia 05 listopada 2007 r.

 

 

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY

 

 

dzial

rozdzial

paragraf

TREŚĆ

ZMIANY: zwiększenia, zmniejszenia  (-)

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 1 000,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

600

 

 

Transport i łączność

0,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

0,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 600,00

750

 

 

Administracja publiczna

0,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

- 1 500,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

8 081,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

0,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- 3 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 1 000,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 350,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 250,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- 2 500,00

 

 

4260

Zakup energii

- 1 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

- 5 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

400,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

 

80110

 

Gimnazja

5 300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 800,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

400,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

- 5 300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

- 5 300,00

 

80195

 

Pozostała działalność

8 081,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 081,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 435,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

1 435,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

1 435,00

 

 

9 516,00

 

 

Uzasadnienie dokonanych zmian:

 

Zwiększono dochody budżetu gminy:

 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie o dotację celową z budżetu państwa- o kwotę 8 081 zł na podstawie decyzji Nr 216 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2007 r.

 

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o dotację celową z budżetu państwa – o kwotę 1 435 zł na podstawie decyzji Nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2007 r.

 

W wydatkach budżetu gminy dokonano zmniejszeń i zwiększeń między paragrafami oraz zwiększono wydatki :

 

- w dziale 801 Oświata i wychowanie z otrzymanej dotacji jako dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – kwota 8 081 zł,

 

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 1 435 zł.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-07 09:56:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-07 10:03:43)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki