Zarządzenie 38/07

        Zarządzenie Nr 38/07

       Wójta Gminy Rzewnie

      z dnia 25 października 2007r.

 

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji.

 

                 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.      o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.)  zarządza się , co następuje :

§ 1.

W celu odbioru wykonanej inwestycji pn.” Przebudowa drogi gminnej   Nr 2831008 Rzewnie-Bindużka ” , powołuję Komisję w następującym składzie :

 

1) Józef Pielach                    Insp. ds gospodarki przestrzennej          -   Przewodniczący

                                                w Urzędzie Gminy Rzewnie

2) Sławomir Mróz                Przewodn. Rady Gminy Rzewnie      -  Członek

3) Barbara Zysk                    Radna Rady Gminy Rzewnie                 -  Członek

4) Marek Oborski                 Radny Rady Gminy Rzewnie                 -  Członek

5) Irena Dąbrowska            -  Sekretarz Gminy Rzewnie                       -  Członek

przy udziale Inspektor nadzoru   -   Leszka Chmielewskiego     

 

§ 2.

Odbioru należy dokonać w dniu 9 listopada 2007r. o godz.14°°.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przedstawienia Wójtowi Gminy protokółu odbioru celem jego zatwierdzenia.

                                                        § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

                                                        § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-07 09:52:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-07 09:53:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki