zarzadzenie 37

        Zarządzenie Nr 37/07

       Wójta Gminy Rzewnie

      z dnia 24 października 2007r.

 

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji.

 

                 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.)  zarządza się , co następuje :

§ 1.

W celu odbioru wykonanej inwestycji pn.” Budowa sieci wodociągowej   w miejscowościach Mroczki-Kawki i Rzewnie-Kolonia” , powołuję Komisję     w następującym składzie :

1) Józef Pielach                    Insp. ds gospodarki przestrzennej          -   Przewodniczący

                                                w Urzędzie Gminy Rzewnie

2) Sławomir Mróz                Przewodn. Rady Gminy Rzewnie           -  Członek

3) Barbara Zysk                    Radna Rady Gminy Rzewnie                 -  Członek

4) Pielach Marcin                 Radny Rady Gminy Rzewnie                  -  Członek

5) Kazimierz Ciemerych   -    Sołtys wsi Rzewnie                                -  Członek

  przy udziale Inspektor nadzoru  - Wojciecha Gawarkiewicza                        

 

§ 2.

1.Odbioru należy dokonać w dniu 7  listopada 2007r. o godz. 10°°.

2.O terminie odbioru należy powiadomić przedstawicieli : Państwowej Straży                                                                           Pożarnej w Makowie Maz., Państwowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Maz.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przedstawienia Wójtowi Gminy protokółu odbioru celem jego zatwierdzenia.

                                                        § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

                                                        § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-07 09:46:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-11-07 09:48:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki