zarządzenie 36

 

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 36/07

WÓJTA GMINY RZEWNIE

z dnia 28 września 2007 r.

 

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na  2007 rok.

 

 

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

/ Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 11 uchwały Rady Gminy Rzewnie

Nr V/21/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem.
  2. Budżet gminy po zmianach zamyka się po stronie wydatków kwotą

6 242 199 zł.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wytworzył:
Skarbnik Gminy
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-10-02 11:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-10-02 11:14:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki