hjk,hj

ZARZĄDZENIE   Nr 30/2007

 

Wójta Gminy Rzewnie

 

z dnia  28 sierpnia 2007r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej.

 

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2001r Nr 142 ,poz.1591 z późn.zm.)

oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r.         w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na

zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207,poz.2108) zarządza się, co następuje:

 

                                                        § 1.

 

W celu sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Łaś działka Nr 104 zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej,  powołuje się Komisję Przetargową

w następującym składzie :

 

1) Grażyna Niezgoda                  -   Przewodniczący

2) Małgorzata Sitarska      -   Członek

3) Katarzyna Fulara           -   Członek

4) Pelagia Pielach              -   Członek

 

                                                       § 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

                                                       § 3.

 

Traci moc zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 9 maja 2005r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej.

                                                      § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:29:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:29:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki