hgjndhg

        Zarządzenie Nr 29/07

       Wójta Gminy Rzewnie

      z dnia 28 sierpnia 2007r.

 

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji.

 

                 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.            o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.)  zarządza się , co następuje :

§ 1.

W celu odbioru wykonanej inwestycji pn. ”Modernizacja instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Rzewniu”, powołuję Komisję w następującym składzie :

 

1)  Anna Szubińska      - Dyrektor PSP Rzewnie                          -  Przewodniczący

 2)  Irena Dąbrowska     - Sekretarz Gminy Rzewnie                    -  Członek

3)  Bożena Strzemieczna- przedstawiciel PSP Rzewnie                    -  Członek

4)  Jolanta Chełchowska -  przedstawiciel UG Rzewnie                   -  Członek

5) Wojciech Gawarkiewicz   - Inspektor nadzoru                         -  Członek

 

§ 2.

Odbioru należy dokonać w dniu 14 września 2007r. o godz.14°°.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przedstawienia Wójtowi Gminy protokółu odbioru celem jego zatwierdzenia.

                                                        § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

                                                        § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:27:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:28:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki