fghg

    Zarządzenie Nr 27/07

    Wójta Gminy Rzewnie

   z dnia 17 sierpnia  2007r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw kontroli poboru wody.

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                     o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.)    zarządza się , co następuje :

 

                                               § 1.

W zarządzeniu Nr 20/07 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 2 lipca 2007r.w sprawie powołania komisji do spraw kontroli poboru wody §§ 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia kontroli wskazań liczników poboru wody z wodociągu gminnego w zwodociągowanych miejscowościach Gminy Rzewnie,  w następującym składzie :

1) Bożena Przybylska               -  Przewodniczący

2) Wiesław Wdowiński            - Członek

3)  Olender Paulina                   - Członek

4) Garwacka Malwina              - Członek

5) Marek Skrzecz                     - Członek

6) Renata Samsel                     - Członek

7) Anna Obiedzińska                - Członek.

 § 2. Kontrole należy przeprowadzić do dnia 30 września 2007r.”

                   § 2.                                        

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

                                             § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:25:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:25:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki