fgh

        Zarządzenie Nr 26/07

       Wójta Gminy Rzewnie

      z dnia 14 sierpnia 2007r.

 

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru budowy studni wierconej wraz z podłączeniem wodociągowym i elektrycznym do stacji uzdatniania wody w Rzewniu.

 

                 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.            o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.)  zarządza się , co następuje :

§ 1.

W celu odbioru wykonanej studni wierconej wraz z podłączeniem wodociągowym i elektrycznym do stacji uzdatniania wody w Rzewniu, powołuję Komisję w następującym składzie :

 

1) Józef Pielach –   Insp. ds gospodarki przestrzennej                - Przewodniczący

                                   w Urzędzie Gminy Rzewnie

2) Sławomir Mróz –   przewodn. Rady Gminy Rzewnie             -  Członek

3) Marek Skrzecz      - pracownik Urzędu Gminy Rzewnie         -  Członek

4) Wojciech Gawarkiewicz   - Inspektor nadzoru                         -  Członek

5) Jan Damięcki                     - Inspektor nadzoru                           - Członek

 

§ 2.

Odbioru należy dokonać w dniu 29 sierpnia 2007r. o godz.13°°.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przedstawienia Wójtowi Gminy protokółu odbioru celem jego zatwierdzenia.

                                                        § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

                                                        § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:23:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:23:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki