hstghs

 

                                               Zarządzenie  Nr 24/07

 

                                               Wójta Gminy Rzewnie

 

                                               z dnia 3 sierpnia 2007r.

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

         Na podstawie art.19 ust.1 i art.20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2006r. Nr 164 ,poz.1163 z późn.zm. ) zarządza się,

co następuje :

                           

 

                                               § 1.

 

Powołuje się Komisję przetargową do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Rzewnie - Bindużka w następującym składzie :

 

1) Józef Pielach                  -   Przewodniczący Komisji

2) Bożena Zabielska            -   Z-ca Przewodniczącego

3) Katarzyna Fulara            -  Sekretarz

4) Małgorzata Sitarska       -  Członek

5) Marek Skrzecz              -   Członek

 

                                                        § 2.

 

Komisja działa zgodnie z  Regulaminem pracy stanowiącym załącznik

do zarządzenia.

                                                        § 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 22 maja 2007r.   w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:19:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-09-19 10:20:30)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki