Zarządzenie 23

 

ZARZĄDZENIE  NR 23/2007

WÓJTA GMINY RZEWNIE

z dnia 3 sierpnia 2007 r.

 

 

 

 

w sprawie opracowania informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2007 roku.

 

 

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych

/ Dz. U. Nr 249,poz.2104  z późn.  zm./ zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przedkłada się Radzie Gminy w Rzewniu informację z wykonania budżetu gminy za

I półrocze 2007 roku i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja  z wykonania budżetu gminy Rzewnie

za I półrocze 2007 roku

 

 

Plan budżetu gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr V/21/2007 z dnia 19 marca

2007 r. zamykał się kwotami:

 

po stronie dochodów budżetowych – 5 801 847 zł

po stronie wydatków budżetowych – 5 901 847 zł.

 

W okresie I półrocza  2007 roku wprowadzono uchwałami Rady Gminy zgodnie z kompetencjami zmiany do planu budżetu wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego i innych dysponentów o wysokościach dotacji celowych, Ministra Finansów o wysokościach subwencji i udziału gminy w podatku, oraz decyzji Rady Gminy w zakresie zaistniałych w tym okresie zdarzeń gospodarczych mających wpływ na plan budżetu. Na dzień 30 czerwca 2007 r. plan budżetu gminy po zmianach zamyka się po stronie

 

dochodów budżetowych kwotą  6 105 381 zł

wydatków budżetowych kwotą  6 205 381 zł.

 

Wykonanie budżetu gminy Rzewnie za I półrocze  2007 roku wynosi:

 

po stronie dochodów – 3 318 864 zł co stanowi 54,4 % planu rocznego,

po stronie wydatków – 2 846 343 zł co stanowi 45,9 % planu rocznego.

 

Załączniki do sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości. W części opisowej sprawozdania zostanie przedstawiona realizacja dochodów w odniesieniu do rodzaju źródła ich pozyskiwania, oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia.

 

DOCHODY BUDŻETOWE

 

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosi 3 318 864,02 zł - co stanowi 54,4 % założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach. W tym:

 

 

Plan wg sprawozdań

Wykonanie

%
wykonania

DOCHODY BUDŻETOWE z tego:

6 105 381,00

3 318 864,02

54,36

Dochody własne

1 826 087,00

921 055,77

50,44

- podatek dochodowy od osób prawnych

2 000,00

2 789,19

139,46

- podatek dochodowy od osób fizycznych

348 232,00

169 483,00

48,67

- podatek rolny

130 382,00

54 004,76

41,42

- podatek od nieruchomości

737 200,00

375 008,87

50,87

- podatek leśny

66 000,00

39 386,59

59,68

- podatek od środków transportowych

80 000,00

37 329,60

46,66

- podatek od dział. gosp. osób fizycznych,   opłacany w formie karty podatkowej

2 000,00

719,59

35,98

- podatek od spadków i darowizn

5 000,00

152,70

3,05

- podatek od czynności cywilnoprawnych

30 000,00

41 294,19

137,65

- wpływy z opłaty skarbowej

15 000,00

6 300,24

42,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

30 000,00

26 041,20

86,80

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

34 000,00

31 902,99

93,83

- dochody z majątku

50 000,00

0,00

0,00

- pozostałe dochody

146 273,00

63 916,66

43,70

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630

150 000,00

72 726,19

48,48

Dotacje celowe w tym:

1 386 550,00

727 640,25

52,48

- na zadania z zakresu administracji rządowej

1 246 036,00

652 671,25

52,38

- na zadania własne

140 514,00

74 969,00

53,35

Subwencja ogólna

2 892 744,00

1 670 168,00

57,74

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco:

 

 

 

 

Wartość

Relacja do dochodów ogółem %

Relacja do dochodów własnych %

 

 

skutki obniżenia górnych stawek podatków

62 977,90

1,90

6,84

 

 

skutki udzielonych ulg i zwolnień

0

0

0

 

 

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych

0

0

0

 

 

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

29 351,30

0,88

3,19

 

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE

 

Wydatki budżetowe w I półroczu  2007 r realizowane były zgodnie z założeniami planu budżetu wraz ze zmianami i wynoszą 2 846 343 zł.

 

-         wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy  to kwota

5 480 381 zł co stanowi 88,32 % planu natomiast wykonanie to kwota 2 689 717 zł tj. 49,1 % realizacji.

-         wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 725 000 zł . Wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota

156 625 zł czyli 21,60 % planu.

 

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki dotyczą:

 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –wykonanie 201 776 zł, co stanowi  45,85 % założonego planu.

 

Dział 600 Transport – wykonanie 50 307 zł, co stanowi 12,18 % założonego planu.  Niskie wykonanie spowodowane jest planowanymi wydatkami inwestycyjnymi w drugim półroczu .

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 7 703 zł co stanowi 91,70 % założonego planu.

 

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie 24  zł co stanowi 1,5 % planu.

 

Dział 720 – Informatyka – wykonanie 73,2 % planu tj. kwota 1 464 zł – serwis informatyczny.

 

Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie stanowi 51,4 % założonego planu tj. kwota 499 836 zł.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 286 zł tj. 47,7 % planu.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie planu w 45,2 % tj. kwota 21 961 zł.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie

2 815 zł tj. 45,3 %.

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego- wykonanie 23,4 % tj. kwota 4 914 zł – są to zapłacone odsetki od pobranych pożyczek.

 

Dział 758 Różne rozliczenia – brak wykonania –rezerwa ogólna.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie 1 309 470 zł co stanowi 50,5 % planu , z tego:

-         szkoły podstawowe  - 873 933 zł

-         przedszkole – 65 943 zł

-         gimnazjum – 308 202 zł

-         dowożenie dzieci do szkół – 46 739 zł

-         dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 853 zł

-         świadczenia socjalne dla nauczycieli rencistów i emerytów – 9 800 zł.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie planu w 42,8 % tj. kwota 14 547 zł. Są to wydatki związane z profilaktyką.

 

Dział 852 Pomoc społeczna – wykonanie 603 136 zł co stanowi 43,9 % planu w tym:

-         świadczenia rodzinne – 469 691 zł,

-         składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 767 zł,

-         zasiłki i pomoc w naturze – 33 511 zł,

-         utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki) – 59 428 zł,

-         usługi opiekuńcze – wynagrodzenia pracowników 23 374 zł,

-         dożywianie dzieci w szkołach –8 603 zł.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie w kwocie 53 219 zł tj. 42,7 % założonego planu.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 37,3 % założonego planu tj. kwota 22 324 zł.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu 55,4 % czyli kwota 51 000 zł.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan wykonany w 78,1 %  tj. kwota 1 561zł.

 

 

 

                                                                                                                                    Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 23/07

Wójta Gminy Rzewnie z dnia 3 sierpnia 2007 r.

 

ZESTAWIENIE

WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2007 R. –WG DZIAŁÓW

Dział

T r e ś ć

Plan
Wykonanie

%

010

Rolnictwo i łowiectwo

202 899

                  126 224

   62,2

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

54 000

                   14 724

27,3

700

Gospodarka mieszkaniowa

106 746

                    32 348

30.3

750

Administracja publiczna

42 252

                 21 892

51,8

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

612

306

50,0

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300

300

100,0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 487 814

788 676

53,00

758

Różne rozliczenia

2 897 744

1 670 168

57,6

801

Oświata i wychowanie

15 010

9 629

64,2


852

Pomoc społeczna

1 284 750

641 791

50,0


854

Edukacyjna opieka wychowawcza

13 254

12 804

96,6

 

Razem

6 105 381

3 318 864

54,4

 

 

 

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

PLAN

WYKONANIE

%

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

202 899,00

                  126 224,00

   62,2

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

150 000,00

                    73 326,00

   48,9

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

                         600,00

 

 

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

150 000,00

                    72 726,00

  48,5

 

01095

 

Pozostała działalność

52 899,00

                   52 898,00

100

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52 899,00

                   52 898,00

100

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

54 000,00

                   14 725,00

27,3

 

40002

 

Dostarczanie wody

54 000,00

                   14 725,00

27,3

 

 

0830

Wpływy z usług

54 000,00

                   14 725,00

27,3

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

106 746,00

                    32 348,00

30.3

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

106 746,00

                    32 348,00

30,3

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

42 446,00

                    26 031,00

61,3

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

14 300,00

    

                  

                      5 029,00

 

              

 

 

 

 

35,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

50 000,00

                            0,00

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

                     1 288,00

 

750

 

 

Administracja publiczna

42 252,00

                 21 892,00

51,8

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38 252,00

20 725,00

54,2

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

37 725,00

20 314,00

53,9

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

527,00

411,00

78,0

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 000,00

1 167,00

29,2

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

4 000,00

                      1 167,00

29,2

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

612,00

306,00

50,0

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

612,00

306,00

50,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

612,00

306,00

50,0

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300,00

300,00

100,0

 

75414

 

Obrona cywilna

300,00

300,00

100,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

300,00

300,00

100,0

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 487 814,00

788 676,00

53,00

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 000,00

720,00

36,0

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2 000,00

720,00

36,0

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

512 582,00

260 956,00

50,9

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

499 200,00

253 156,00

50,7

 

 

0320

Podatek rolny

382,00

414,00

108,4

 

 

0330

Podatek leśny

11 000,00

5 673,00

51,6

 

 

0500

Podatek od czynności cywilno prawnych

0,00

1 600,00

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

113,00

5,7

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

544 000,00

289 157,00

53,2

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

238 000,00

121 852,00

51,2

 

 

0320

Podatek rolny

130 000,00

53 591,00

41,2

 

 

0330

Podatek leśny

55 000,00

33 714,00

61,3

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

80 000,00

                   37 330,00

46,7

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

5 000,00

153,00

3,1

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30 000,00

39 694,00

132,3

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 000,00

2 823,00

47,1

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

79 000,00

65 571,00

83,0

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

15 000,00

6 300,00

42,0

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

30 000,00

26 041,00

86,8

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

34 000,00

31 903,00

93,8

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat  pobieranych przez jednostki samorządu terytor4ialnego na podstawie  odrębnych ustaw

0,00

1 327,00

 

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

350 232,00

172 272,00

49,2

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

348 232,00

169 483,00

48,7

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

2 000,00

2 789,00

139,5

758

 

 

Różne rozliczenia

2 897 744,00

1 670 168,00

57,6

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1 939 601,00

1 193 600,00

61,5

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1 939 601,00

1 193 600,00

61,5

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

879 340,00

439 668,00

50,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

879 340,00

439 668,00

50,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

5 000,00

0,00

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

5 000,00

0,00

 

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

73 803,00

36 900,00

50,0

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

73 803,00

36 900,00

50,0

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 010,00

9 629,00

64,2

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 010,00

3 057,00

101,6

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

800,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3 010,00

2 257,00

75,0

 

80104

 

Przedszkola

12 000,00

6 572,00

54,8

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000,00

1 400,00

46,7

 

 

0830

Wpływy z usług

9 000,00

5 172,00

57,5

852

 

 

Pomoc społeczna

1 284 750,00

641 791,00

50,0

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 100 000,00

550 553,00

50,1

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 100 000,00

550 553,00

50,1

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000,00

2 200,00

55,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 000,00

2 200,00

55,0

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

67 500,00

35 100,00

52,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

50 500,00

26 100,00

51,7

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

17 000,00

9 000,00

52,9

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

81 750,00

46 338,00

56,7

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0

480,00

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

81 750,00

45 858,00

56,1

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3 000,00

0,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

3 000,00

0,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

28 500,00

7 600,00

26,7

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

28 500,00

7 600,00

26,7

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

13 254,00

12 804,00

96,6

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 000,00

2 550,00

85,0

 

 

0830

Wpływy z usług

3 000,00

2 550,00

85,0

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

10 254,00

10 254,00

100,0

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

10 254,00

10 254,00

100,0

 

 

 

RAZEM

6 105 381,00

3 318 864,00

54,4

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 23/07

Wójta Gminy Rzewnie z dnia 3 sierpnia 2007 r.

 

REALIZACJA DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan

Wykonanie

 

% real

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

52 899

52 898

100,0

 

 

01095

 

Pozostała działalność

52 899

52 898

100,0

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52 899

52 898

100,0

 

750

 

 

Administracja publiczna

37 725

20 314

53,8

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

37 725

20 314

53,8

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

 

 

 

 

37 725

20 314

53,8

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

612

306

50,0

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

612

306

50,0

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

612

306

50,0

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300

300

100,0

 

 

75414

 

Obrona cywilna

300

300

100,0

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

300

300

100,0

 

852

 

 

Pomoc społeczna

1 154 500

578 853

50,1

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 100 000

550 553

50,1

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 100 000

550 553

50,1

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000

2 200

55,0

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 000

2 200

55,0

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

50 500

26 100

51,7

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

50 500

26 100

51,7

 

 

 

 

R A Z E M

1 246 036

652 671

52,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 b do Zarządzenia nr 23/07

Wójta Gminy Rzewnie z dnia 3 sierpnia 2007 r.

 

 

 

 

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU

WYDANYCH

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Dochody za I półrocze 2007 r.

 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan

Wykonanie

 

% real

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

34 000

31 903

93,8

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

34 000

31 903

93,8

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

34 000

31 903

93,8

 

 

 

Razem:

34 000

31 903

93,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/07

Wójta Gminy Rzewnie z dnia 3 sierpnia 2007 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

 

 

 

Dział

 

Treść

Plan

Wykonanie

%

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

440 099,00

201 776,00

45,8

600

 

Transport i łączność

413 000,00

50 307,00

12,2

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

8 400,00

7 703,00

91,7

710

 

Działalność usługowa

1 600,00

24,00

1,5

720

 

Informatyka

2 000,00

1 464,00

73,2

750

 

Administracja publiczna

972 702,00

499 836,00

51,4

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

612,00

286,00

47,7

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

48 540,00

21 961,00

45,2

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 208,00

2 815,00

45,3

757

 

Obsługa długu publicznego

21 000,00

4 914,00

23,4

758

 

Różne rozliczenia

8 700,00

0,00

0

801

 

Oświata i wychowanie

2 596 542,00

1 309 470,00

50,5

851

 

Ochrona zdrowia

34 000,00

14 547,00

42,8

852

 

Pomoc społeczna

1 373 529,00

603 136,00

43,9

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

124 649,00

53 219,00

42,7

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

59 800,00

22 324,00

37,2

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92 000,00

51 000,00

55,4

926

 

Kultura fizyczna i sport

2 000,00

1 561,00

78,1

 

 

RAZEM

6 205 381,0

2 846 343,00

45,9

 

 

 

 

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

PLAN

WYKONANIE

%

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

440 099,00

201 776,00

45,8

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

384 700,00

147 743,00

38,4

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

698,00

34,9

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

0,00

0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00

4 432,00

36,9

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

62,00

1,5

 

 

4260

Zakup energii

12 000,00

5 765,00

48,0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

500,00

0,00

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

2 480,00

82,7

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

400,00

40,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

350 000,00

133 906,00

38,3

 

01030

 

Izby rolnicze

2 500,00

1 135,00

45,4

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2 500,00

1 135,00

45,4

 

01095

 

Pozostała działalność

52 899,00

52 898,00

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

149,00

148,00

99,3

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21,00

21,00

100.0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

868,00

868,00

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

51 861,00

51 861,00

100,0

600

 

 

Transport i łączność

413 000,00

50 307,00

12,2

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

150 000,00

0,00

0

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

150 000,00

0,00

0

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

263 000,00

50 307,00

19,1

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

120,00

82,00

68,3

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 500,00

480,00

6,4

 

 

4270

Zakup usług remontowych

37 880,00

11 677,00

30,8

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 500,00

17 149,00

98,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000,00

20 919,00

10,5

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

8 400,00

7 703,00

91,7

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8 400,00

7 703,00

91.7

 

 

4260

Zakup energii

400,00

279,00

69,8

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00

7 424,00

88,4

710

 

 

Działalność usługowa

1 600,00

24,00

1,5

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

1 600,00

24,00

1,5

 

 

4300

Zakup usług pozostałych