sd

    Zarządzenie Nr 20/07

    Wójta Gminy Rzewnie

       z dnia 2 lipca 2007r.

 

w sprawie powołania komisji do spraw kontroli poboru wody.

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.     o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 , poz.1591 z późn.zm.)    zarządza się , co następuje :

 

                                               § 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia kontroli wskazań liczników poboru wody z wodociągu gminnego w zwodociągowanych miejscowościach Gminy Rzewnie ,  w następującym składzie :

 

1) Bożena Przybylska               -  Przewodniczący

2) Wiesław Wdowiński            - Członek

3)  Olender Paulina                   - Członek

4) Garwacka Malwina              - Członek

             

§ 2.

Kontrolę należy przeprowadzić do dnia 31 sierpnia 2007r.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do niezwłocznego przedstawienia Wójtowi Gminy protokółów z przeprowadzonych kontroli.

                                                        § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

                                                        § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-08-27 10:21:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-08-27 10:23:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki