65u75

Zarządzenie Nr 16/07

 

Wójta Gminy Rzewnie

 

   z dnia 1 czerwca 2007r.

 

w sprawie ustalania zasad korzystania ze stacjonarnych telefonów służbowych

przez pracowników Urzędu Gminy Rzewnie.

 

 

Na podstawie § 24 pkt 21 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rzewnie

stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 12/06 Wójta Gminy Rzewnie z dnia   28 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rzewnie zarządza się , co następuje:

 

 

                                                                       § 1.

 

  1. Ustala się dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Rzewnie pełną odpłatność      za rozmowy prywatne dokonywane ze stacjonarnych telefonów służbowych Urzędu według sporządzonego wydruku rozmów telefonicznych.
  2. Wprowadza się bezwzględny zakaz korzystania z numerów telefonów rozpoczynających się od  0700,0800 oraz wszelkich  doładowań  telefonów komórkowych.
  3. Pracownicy korzystający z telefonu do celów prywatnych winni kierować się zasadą celowości i oszczędności oraz ograniczyć ich prowadzenie do niezbędnego minimum.

 

§ 2.

 

     1. Wydruki rozmów telefonicznych przygotowywane są przez Sekretarza Gminy               

          i  przekazywane Referentowi ds. rozliczeń finansowych w terminie do dnia  10 każdego

         miesiąca.

     2. Referent ds. rozliczeń finansowych przekazuje wydruki rozmów do wszystkich

         pracowników  w terminie do 15 każdego miesiąca.

 

                                                                       § 3.

 

  1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników korzystających ze stacjonarnych telefonów służbowych do:

1)      wskazania każdego połączenia wykonanego prywatnie poprzez jego podkreślenie na wydruku rozmów telefonicznych,

2)      złożenie podpisu przy wykonanym połączeniu prywatnym,

3)      bezwzględnego przestrzegania terminu wpłat należności za rozmowy telefoniczne.

  1. Podkreślone i opisane przez pracowników wydruki rozmów są do dnia 20 każdego miesiąca zwracane do Referenta ds. rozliczeń finansowych.
  2. Ref. ds rozliczeń finansowych sporządza w 3 egzemplarzach imienne zestawienie kosztów rozmów prywatnych w terminie do dnia 25 każdego miesiąca , z czego :

      - jeden egzemplarz przekazuje Skarbnikowi Gminy 

- drugi  egzemplarz  przekazuje Inspektorowi ds. księgowości budżetowej- kasjer,

- trzeci egzemplarz przechowuje w aktach.

 

4. Wpłat należności za rozmowy prywatne dokonują pracownicy w kasie Urzędu Gminy

    do dnia 27 każdego miesiąca.

     5. Kierownictwo Urzędu  może dokonać kontroli prawidłowości opisów rozmów

         prywatnych.

 

§ 4.

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej-kasjer sporządza imienne miesięczne zestawienie   wpłat pracowników i przekazuje do 30 każdego miesiąca Skarbnikowi Gminy oraz Referentowi ds. rozliczeń finansowych celem dokonania analizy zgodności zestawienia należności z dokonanymi wpłatami oraz terminowości wpłat.

 

§ 5.

 

W przypadku nie prowadzenia rozmów prywatnych ze stacjonarnych telefonów służbowych zobowiązuje się pracowników Urzędu do sporządzenia odpowiedniej adnotacji na wydruku rozmów i złożenie czytelnego podpisu.

 

                                                                       § 6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                                       § 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-25 12:59:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-25 13:00:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki