jmnb

 

                                               Zarządzenie  Nr 14/07

 

                                               Wójta Gminy Rzewnie

 

                                               z dnia 24 maja 2007r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

         Na podstawie art.19 ust.2 i art.20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19, poz.177 z późn.zm. ) zarządza się,

co następuje :

 

 

                                                        § 1.

 

Powołuje się Komisję przetargową do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty modernizacyjne centralnego ogrzewania w budynku  Szkoły Podstawowej  w Rzewniu w następującym składzie :

 

1) Józef Pielach                  -   Przewodniczący Komisji

2) Irena Dąbrowska             -   Z-ca Przewodniczącego

3) Jolanta Chełchowska       -  Sekretarz

4) Bożena Zabielska            -  Członek

5) Bożena Strzemieczna      -   Członek

 

                                                        § 2.

 

Komisja działa zgodnie z  Regulaminem pracy stanowiącym załącznik

do zarządzenia.

 

                                                        § 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                        § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:31:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:31:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki