ghjguj

 

                                               Zarządzenie  Nr 12/07

 

                                               Wójta Gminy Rzewnie

 

                                               z dnia 22 maja 2007r.

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

 

         Na podstawie art.19 ust.1 i art.20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19, poz.177 z późn.zm. ) zarządza się,

co następuje :

                           

 

                                               § 1.

 

Powołuje się Komisję przetargową do otwarcia i oceny ofert w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Rzewnie - Bindużka w następującym składzie :

 

1) Józef Pielach                  -   Przewodniczący Komisji

2) Grażyna Niezgoda          -   Z-ca Przewodniczącego

3) Katarzyna Fulara            -  Sekretarz

4) Małgorzata Sitarska       -  Członek

5) Marek Skrzecz              -   Członek

 

                                                        § 2.

 

Komisja działa zgodnie z  Regulaminem pracy stanowiącym załącznik

do zarządzenia.

 

                                                        § 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

                                                        § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:28:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:28:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki