ggg

Zarządzenie Nr 10/07

Wójta Gminy Rzewnie
z dnia 30 kwietnia 2007 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rzewnie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

                                                     § 1.

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rzewnie, stanowiącym   załącznik do zarządzenia Nr 12/06 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rzewnie, po rozdziale III dodaje się rozdział IIIa w następującym brzmieniu:

                                           R O Z D Z I A Ł IIIa

                    OKRESOWE  OCENY  KWALIFIKACYJNE

                                                          § 12a.

1. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają

    okresowym ocenom kwalifikacyjnym na zasadach określonych w ustawie z

     dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U.z 2001r Nr 142,

      poz.1593 z późn.zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r.

     w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników

    samorządowych (Dz.U.Nr 55,poz.361).
2. Okresowej oceny kwalifikacyjnej nie przeprowadza się w stosunku do 

    pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy  krócej niż 6 miesięcy.

                                                         § 12b.

1. Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata z

    zastrzeżeniem ust.2.

2. Pierwszą ocenę kwalifikacyjną przeprowadza się do dnia 10 października 2007 r.                 

    za okres od 1 czerwca 2007 r. do 30 września 2007 r.


                                                           § 12c.

1. Okresowej oceny kwalifikacyjnej dokonuje bezpośredni przełożony

    ocenianego pracownika.
2. Zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny dokonuje Wójt .

 

                                                              § 12d.

1. Z czynności omówienia z pracownikiem podlegającym ocenie sposobu

    realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym

    stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i art. 16 ust. 1

    ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych,

    poprzedzających wybór kryteriów oceny pracownika, bezpośredni przełożony

    sporządza protokół.
2. Protokół podpisuje bezpośredni przełożony oraz pracownik, po odczytaniu

    mu protokołu. Odmowę podpisu protokołu przez pracownika należy omówić 

    w protokole.
3. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu bezpośredni przełożony włącza go

    do akt osobowych pracownika.

                                                            § 12e.

    Rozmowa oceniająca przeprowadzana najwcześniej na 7 dni przed

    sporządzeniem oceny na piśmie, winna być przeprowadzona w formie

    dialogu, podczas którego przełożony i pracownik omawiają w sposób

    szczegółowy wykonywanie przez pracownika jego obowiązków w okresie,
    w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas

    realizacji zadań i spełnianie przez niego ustalonych kryteriów oceny.

                                                         § 12f.

1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.
2. Zabronione jest udzielanie informacji o ocenie pracownika osobom

    nieupoważnionym.

3.Pracownik ma prawo wniesienia odwołania do Wójta w ciągu 7 dni od dnia   

   doręczenia oceny.

4.Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie arkusz włącza się do akt

   osobowych ocenianego”.

                                                       § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

                                                      § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:24:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:25:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki