gh

Zarządzenie Nr 9/07

 

Wójta Gminy Rzewnie

 

z dnia 30 kwietnia 2007r.

 

 

 

w sprawie postępowania z dokumentacją z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego .

 

           

            Na podstawie § 4 rozporządzenia  Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002r.

w sprawie sposobu przekazywania , przechowywania i udostępniania dokumentów

z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 209 , poz.1781

z późn.zm.) postanawia się , co następuje :

 

                                                           § 1.

 

Powołuje się Zespół do spraw postępowania z dokumentacją z wyborów organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. i 26 listopada 2006r, zwany dalej „Zespołem” , w następującym składzie :

 

1) Irena Dąbrowska      -   Przewodniczący

2) Jolanta Chełchowska – Członek

3) Bożena Zabielska      -  Członek

4) Małgorzata Sitarska  -  Członek

 

                                                           § 2.

 

Do zadań Zespołu należy :

 

1)      dokonanie spisu dokumentacji wyborczej ,

2)      wyodrębnienie dokumentacji stanowiącej zasób archiwalny i przekazanie  jej protokółem

      zdawczo-odbiorczym do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  w Ostrołęce,

3)      wyodrębnienie dokumentacji niearchiwalnej i przekazanie jej protokółem zdawczo-odbiorczym do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego  w Ostrołęce celem zniszczenia.

 

§ 3.

                                                                                                                                     

Wykonania zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Zespołu.

 

                                                           § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:22:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-07-09 13:23:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki