hj

 

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 6/2007

WÓJTA GMINY RZEWNIE

z dnia 24 kwietnia 2007 r.

 

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na  2007 rok.

 

 

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  zm. /

oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

/ Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z zm./ oraz § 11 uchwały Rady Gminy Rzewnie

Nr V/21/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem.
  2. Budżet gminy po zmianach zamyka się po stronie wydatków kwotą

     5 975 482 zł.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                               Załącznik do zarządzenia nr 6/07

                                                                                              Wójta Gminy Rzewnie

                                                                                               z dnia 24 kwietnia 2007 r.

 

 

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Zmiany

zwiększenia

zmniejszenia

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

2 500

2 500

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

2 500

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

2 500

 

01030

 

Izby rolnicze

2 500

 

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2 500

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

14 610

14 610

 

80110

 

Gimnazja

14 610

14 610

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

14 610

 

 

4270

Zakup usług remontowych

14 610

 

 

 

 

Razem zmiany:

17 110

17 110

 

W dziale 010 zmniejszono plan na zakup usług remontowych a zwiększono plan wydatków – wpłaty na rzecz Izb rolniczych.

 

W dziale 801 zmniejszono plan wynagrodzeń a zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych – remont ogrodzenia przy gimnazjum w Rzewniu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 12:04:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 12:05:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki