ghgf

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

 

400

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

54 000,00

 

 

40002

 

Dostarczanie wody

54 000,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

54 000,00

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

81 746,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

81 746,00

 

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

22 446,00

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

9 300,00

 

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

50 000,00

 

750

 

 

Administracja publiczna

4 527,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

527,00

 

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

527,00

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 000,00

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

4 000,00

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1 457 814,00

 

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 000,00

 

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

2 000,00

 

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

512 582,00

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

499 200,00

 

 

 

0320

Podatek rolny

382,00

 

 

 

0330

Podatek leśny

11 000,00

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

514 000,00

 

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

218 000,00

 

 

 

0320

Podatek rolny

120 000,00

 

 

 

0330

Podatek leśny

55 000,00

 

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

80 000,00

 

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

5 000,00

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

30 000,00

 

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 000,00

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

79 000,00

 

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

15 000,00

 

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

30 000,00

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

34 000,00

 

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

350 232,00

 

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

348 232,00

 

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

2 000,00

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

12 000,00

 

 

80104

 

Przedszkola

12 000,00

 

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

9 000,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

3 000,00

 

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3 000,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

3 000,00

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 000,00

 

 

85401

 

Świetlice szkolne

3 000,00

 

 

 

0830

Wpływy z usług

3 000,00

 

 

 

 

 

Razem:

1 616 087,00

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:40:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:40:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki