rtytr

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan

Wykonanie

% real.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

52 588

52 588

100,00

 

01095

 

Pozostała działalność

52 588

52 588

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

73

73

100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

960

960

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

51 555

51 555

100,00

750

 

 

Administracja publiczna

37 612

37 612

100,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

37 612

37 612

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 200

28 200

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 350

2 350

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 462

5 462

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

500

500

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 100

1 100

100,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

22 912

13 015

56,80

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

612

612

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88

89

101,14

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12

11

91,67

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

512

512

100,00

 

75109

 

 

22 300

12 403

55,62

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 724

6 370

40,51

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 700

3 547

95,86

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 576

1 301

82,55

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

900

865

96,11

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400

320

80,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500

500

100,00

 

75414

 

Obrona cywilna

500

500

100,00

 

 

4170

Zakup usług remontowych

300

300

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

200

100,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 336 884

1 332 710

99,69

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

880 800

879 897

99,90

 

 

3110

Świadczenia społeczne

853 533

852 630

99,89

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 040

6 040

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 697

2 697

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

150

150

100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000

2 000

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 945

6 945

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 579

3 579

100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

356

356

100,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 500

5 500

100,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000

3 917

97,93

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000

3 917

97,93

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

47 000

46 420

98,77

 

 

3110

Świadczenia społeczne

47 000

46 420

98,77

 

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

405 084

402 476

99,36

 

 

3110

Świadczenia społeczne

405 084

402 476

99,36

 

 

 

Razem:

1 450 496

1 436 425

99,03

 

 

 

 

 

                     

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:17:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 11:18:28)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki