gf

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan

Wykonanie

% real.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

163 418

161 568

98,87

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

109 330

107 487

98,31

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 060

1 955

94,90

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200

92

46,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 120

10 963

98,59

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 500

4 388

97,51

 

 

4260

Zakup energii

10 500

10 165

96,81

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 200

1 596

72,55

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 750

1 702

97,26

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

77 000

76 626

99,51

 

01030

 

Izby rolnicze

1 500

1 493

99,53

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1 500

1 493

99,53

 

01095

 

Pozostała działalność

52 588

52 588

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

73

73

100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

960

960

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

51 555

51 555

100,00

600

 

 

Transport i łączność

867 934

792 217

91,28

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

300 000

300 000

100,00

 

 

6300

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

300 000

300 000

100,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

567 934

492 217

86,67

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500

2 177

87,08

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50 000

49 365

98,73

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 320

5 311

99,83

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

510 114

435 364

85,35

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

12 000

11 531

96,09

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

12 000

11 531

96,09

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12 000

11 531

96,09

710

 

 

Działalność usługowa

13 800

13 050

94,57

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

13 800

13 050

94,57

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 800

13 050

94,57

720

 

 

Informatyka

63 960

63 801

99,75

 

72095

 

Pozostała działalność

63 960

63 801

99,75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15 560

15 518

99,73

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

48 400

48 283

99,76

750

 

 

Administracja publiczna

903 672

889 007

98,38

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

37 612

37 612

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

28 200

28 200

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 350

2 350

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 462

5 462

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

500

500

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 100

1 100

100,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

58 000

56 542

97,49

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

51 000

50 750

99,51

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

4 459

89,18

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

1 333

66,65

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

804 560

791 495

98,38

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

452 900

451 441

99,68

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

38 000

37 244

98,01

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

85 364

80 891

94,76

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 022

11 962

99,50

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000

19 562

97,81

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

58 000

54 090

93,26

 

 

4260

Zakup energii

9 000

8 921

99,12

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

94 000

93 362

99,32

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

10 000

8 990

89,90

 

 

4430

Różne opłaty i składki

13 000

12 758

98,14

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 274

12 274

100,00

 

75095

 

Pozostała działalność

3 500

3 358

95,94

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

3 200

3 058

95,56

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300

300

100,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

22 912

13 015

56,80

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

612

612

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88

89

101,14

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12

11

91,67

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

512

512

100,00

 

75109

 

 

22 300

12 403

55,62

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15 724

6 370

40,51

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 700

3 547

95,86

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 576

1 301

82,55

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

900

865

96,11

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400

320

80,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

55 239

53 751

97,31

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2000

2 000

100,00

 

 

6300

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 000

2 000

100,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

52 739

51 251

97,18

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 000

3 630

90,75

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 300

22 225

99,66

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 700

1 677

98,65

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 312

4 138

95,96

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

581

565

97,25

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 400

6 396

99,94

 

 

4260

Zakup energii

5 000

4 317

86,34

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000

2 000

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 100

5 057

99,16

 

 

4430

Różne opłaty i składki

200

100

50,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 146

1 146

100,00

 

75414

 

Obrona cywilna

500

500

100,00

 

 

4170

Zakup usług remontowych

300

300

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

200

100,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 000

4 947

82,45

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

6 000

4 947

82,45

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

6 000

4 947

82,45

757

 

 

Obsługa długu publicznego

15 963

15 961

99,99

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

15 963

15 961

99,99

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów

15 963

15 961

99,99

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 332 179

2 327 646

99,81

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 633 275

1 629 231

99,75

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

77 535

77 479

99,93

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

2 489

2 489

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

940 899

937 013

99,59

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

71 239

71 230

99,99

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

187 600

187 600

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

25 842

25 827

99,94

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

942

942

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

77 247

77 244

100,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 912

1 904

99,58

 

 

4260

Zakup energii

8 695

8 690

99,94

 

 

4270

Zakup usług remontowych

33 483

33 480

99,99

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

23 920

23 920

100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

2 747

2 704

98,43

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 315

2 299

99,31

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

71 595

71 595

100,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

104 815

104 815

100,00

 

80104

 

Przedszkola

132 189

132 026

99,88

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 459

5 449

99,82

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

77 033

77 033

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 806

5 806

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 903

17 874

99,84

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 014

2 010

99,80

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 160

2 153

99,68

 

 

4220

Zakup środków żywności

13 000

12 999

99,99

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

600

574

95,67

 

 

4260

Zakup energii

600

593

98,83

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

1 941

97,05

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

280

93,33

 

 

4430

Różne opłaty i składki

200

200

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 114

5 114

100,00

 

80110

 

Gimnazja

474 344

474 227

99,98

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19 332

19 332

100,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

305 619

305 619

100,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 563

20 561

99,99

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

59 065

59 063

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 851

7 848

99,96

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 045

1 040

99,52

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 805

17 802

99,98

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 600

1 598

99,88

 

 

4260

Zakup energii

1 550

1 540

99,35

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8 000

8 000

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 420

7 330

98,79

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

520

520

100,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

896

896

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

23 078

23 078

100,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

76 530

76 454

99,90

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

76 530

76 454

99,90

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6 041

5 908

97,80

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 880

4 749

97,32

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 161

1 159

99,83

 

80195

 

Pozostała działalność

9 800

9 800

100,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9 800

9 800

100,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

38 707

38 550

99,59

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

38 707

38 550

99,59

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5 400

5 391

99,83

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 050

2 034

99,22

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 200

13 151

99,63

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17 800

17 717

99,53

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

257

257

100,00

852

 

 

Pomoc społeczna

1 546 283

1 541 317

99,68

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

880 800

879 896

99,90

 

 

3110

Świadczenia społeczne

853 533

852 629

99,89

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 040

6 040

100,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 697

2 697

100,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

150

150

100,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000

2 000

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 945

6 945

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 579

3 579

100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

356

356

100,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 500

5 500

100,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000

3 917

97,93

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000

3 917

97,93

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

93 500

92 245

98,66

 

 

3110

Świadczenia społeczne

93 500

92 245

98,66

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

109 838

109 804

99,97

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

76 086

76 075

99,99

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 575

5 573

99,96

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 222

15 220

99,99

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 202

2 202

100,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500

2 498

99,92

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 600

4 598

99,96

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 170

1 164

99,49

 

 

4430

Różne opłaty i składki

190

181

95,26

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 293

2 293

100,00

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

33 761

33 706

99,84

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24 393

24 349

99,82

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 714

1 710

99,77

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 507

4 504

99,93

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

657

655

99,70

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70

68

97,14

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 420

2 420

100,00

 

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

405 084

402 476

99,36

 

 

3110

Świadczenia społeczne

405 084

402 476

99,36

 

85295

 

Pozostała działalność

19 300

19 273

99,86

 

 

3110

Świadczenia społeczne

19 300

19 273

99,86

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

96 086

96 009

99,92

 

85401

 

Świetlice szkolne

72 061

71 984

99,89

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 765

5 710

99,05

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44 733

44 727

99,99

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 598

3 597

99,77

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 936

8 928

99,91

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 315

1 311

99,70

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

250

248

99,20

 

 

4220

Zakup środków żywności

3 000

2 999

99,97

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 464

4 464

100,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

24 025

24 025

100,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

24 025

24 025

100,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

79 672

79 133

99,32

 

90002

 

Gospodarka odpadami

43 172

42 722

98,96

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

82

82

100,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

43 090

42 640

98,96

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

36 500

36 411

99,76

 

 

4260

Zakup energii

26 000

25 976

99,91

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10 500

10 435

99,38

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

108 500

107 976

99,52

 

92116

 

Biblioteki