Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzewnie

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzewnie

za rok 2006

 

 

Plan budżetu gminy zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/146/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. zamykał się kwotami:

 

po stronie dochodów budżetowych – 4 954 672 zł

po stronie wydatków budżetowych – 4 954 672 zł.

 

W okresie 2006 roku wprowadzono uchwałami Rady Gminy zgodnie z kompetencjami zmiany do planu budżetu wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego i innych dysponentów o wysokościach dotacji celowych, Ministra Finansów o wysokościach subwencji i udziału gminy w podatku, oraz decyzji Rady Gminy w zakresie zaistniałych w tym okresie zdarzeń gospodarczych mających wpływ na plan budżetu. Na dzień 31 grudnia 2006 r. plan budżetu gminy po zmianach zamyka się po stronie

 

dochodów budżetowych kwotą  6 122 746 zł

wydatków budżetowych kwotą 6 328 325 zł.

 

Wykonanie budżetu gminy Rzewnie za 2006 rok wynosi:

 

po stronie dochodów – 6 118 630 zł co stanowi 99,93 % planu rocznego,

po stronie wydatków – 6 210 710 zł co stanowi 98,14 % planu rocznego.

 

Załączniki do sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości. W części opisowej sprawozdania zostanie przedstawiona realizacja dochodów w odniesieniu do rodzaju źródła ich pozyskiwania, oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia.

 

DOCHODY BUDŻETOWE

 

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 6 118 630 zł co stanowi 99,93 % założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach. W tym:

 

I. Dochody własne gminy:

 

Na dochody te składają się:

 

  1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez Urząd Gminy:

 

Lp.

Nazwa podatku, opłaty

§

Plan

Wykon.

%

wykon.

1.

Podatek od nieruchomości

0310

710 000

691 730

97,43

2.

Podatek rolny

0320

125 000

102 017

81,61

3.

Podatek leśny

0330

65 000

67 517

103,87

4.

Podatek od środków transportowych

0340

60 000

68 555

114,26

 

Razem:

 

960 000

929 819

96,86

  1. Dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe:

Lp.

Nazwa podatku, opłaty

§

Plan

Wykonanie

%

wykon.

1.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

0350

1 000

2 680

268,00

2.

Podatek od spadków i darowizn

0360

5 000

3 879

77,58

3.

Podatek dochodowy od osób prawnych

0020

1 000

1 615

161,50

4.

Wpływy z opłaty skarbowej

0410

10 000

11 135

111,35

5.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

0500

20 000

50 406

252,03

 

Razem:

 

37 000

69 715

188,42

 

  1. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów na podstawie decyzji Ministra Finansów:

 

§ 0010 plan 286 559 zł, wykonanie – 296 554 zł co stanowi 103,49 % planu rocznego.

 

  1. Dochody z zarządzania mieniem gminy realizowane przez Urząd Gminy:

Lp.

Nazwa dochodu

§

plan

wykonanie

%

wykon.

1.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami (wieczyste użytkowanie)

0470

19 000

15 149

79,73

2.

Dochody z najmu i dzierżaw

0750

10 000

11 432

114,32

3.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0870

100 000

94 710

94,71

 

Razem:

 

129 000

121 291

94,02

 

  1. Pozostałe dochody gminy

Lp.

Nazwa dochodu

§

Plan

Wykonanie

%

wykon.

1.

Wpływy z usług-dobrowolne wpłaty na budowę wodociągu

0830

15 000

7 600

50,67

2.

Wpływy z usług-za pobór wody

0830

40 000

53 972

134,93

3.

Pozostałe odsetki-od nieterminowych wpłat

0920

0

1 440

0

4.

Za wydane dowody osobiste

2360

209

501

239,71

5.

Koszty upomnień

0690

3 000

4 054

135,13

6.

Wpływy z usług

0830

0

1 649

0

7.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków

0910

16 000

9 422

58,89

8.

Opłata eksploatacyjna

0460

30 000

32 979

109,93

9.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

0480

32 000

32 337

101,05

10.

Opłaty lokalne

0490

0

153

0

11.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

0920

5 000

4 296

85,92

12.

Opłata stała za korzystania z przedszkola

0690

2 000

2 750

137,50

13.

Za wyżywienie w przedszkolu i stołówce

0830

14 000

16 183

115,59

14.

Za usługi opiekuńcze

0830

3 000

2 746

91,53

 

Razem:

 

160 209

170 082

106,16

 

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości

2 701 921 zł – co stanowi 100 % planu rocznego, w tym:

 

-         część oświatowa – 1 776 308 zł

-         uzupełnienie subwencji ogólnej – 13 318 zł

-         część wyrównawcza – 866 486 zł

-         część równoważąca – 45 809 zł.

 

III. Dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej na plan 

1 450 496 zł otrzymano 1 436 425 zł co stanowi 99,03 %.

 

IV. Dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących  na plan 147 561 zł otrzymano 142 823 zł co stanowi 96,79 %.

 

V. Dotacja celowa na przebudowę drogi gminnej plan 250 000 zł i otrzymano 250 000 zł.

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE

 

Wydatki budżetowe w 2006 r realizowane były zgodnie z założeniami planu budżetu wraz ze zmianami i wynoszą 6 210 710 zł.

 

-         wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy  to kwota 5 280 496 zł co stanowi 83,44 % planu natomiast wykonanie to kwota 5 238 005 zł.

 

-         wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 1 047 829 zł . Wykonanie wydatków inwestycyjnych to kwota

Wytworzył:
Udostępnił:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 10:55:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Juchimowicz Mariusz
(2007-05-08 10:56:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki